Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на сајтот
Пребарување:
 

 

 

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
       Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13 - 1000 Скопје 

Тел. 02 3 116 188
Факс 02 3 237 832

e-mail: info@customs.gov.mk
web:
www.carina.mk

Интерактивна мапа
на Царинска управа

   

Централна управа, работно време 8:30 - 16:30 ч. 

 

   
НАТАША РАДЕСКА
КРСТЕВСКА
 Директор
тел. 02/ 322 43 42
direktor_at_customs.gov.mk
   
ЛАВДРИМ ВЕЛИУ Заменик директор
тел. 02/ 329 39 27
lavdrim.veliu_at_customs.gov.mk
ВЛАДИМИР МИЈАЛКОВ Советник на директорот
тел. 02/ 329 39 27 vladimir.mijalkov_at_customs.gov.mk

ЃОРГИ НАУМОВСКИ

Советник на директорот
тел. 02/ 329 39 97
gorgi.naumovski_at_customs.gov.mk
   
СЛАЃАНА ДАМЈАНОСКА Началник на Одделение за соработка со директорот - Кабинет на директорот
тел. 02/ 329 39 24 sladjana.damjanoska_at_customs.gov.mk
ДЕЈАН РАЈЧАНОВСКИ
Началник на Одделение за меѓународна соработка
тел. 02/ 329 39 42

dejan.rajcanovski_at_customs.gov.mk

МАЈА ХРИСТОВ
Началник на Одделение за внатрешна ревизија  
тел. 02/ 329 39 65
maja.hristov_at_customs.gov.mk
МЕТОДИ МИЦЕВСКИ
Началник на Одделение за прекршочна постапка
тел.02/329 39 60

metodi.micevski_at_customs.gov.mk 

НАТАША МАЗНЕЈКОВА Началник на Одделение за царинско управна постапка и застапување пред судовите
тел.02/317 11 82 natasa.maznejkova_at_customs.gov.mk
БОБАН СТАНКОВСКИ Началник на Одделение - дежурен царински центар
тел.02/ 329 39 72

boban.stankovski_at_customs.gov.mk

   
МИТКО ДИМИТРОВСКИ
Управник на царинарница Скопје
тел. 02/ 317 51 39
mitko.dimitrovski_at_customs.gov.mk

МАРЈАН МЛАДЕНОВСКИ

Управник на царинарница Куманово
тел. 031/ 41 13 41
marjan.mladenovski_at_customs.gov.mk
КИРИЛ ЗАЈКОВ
Управник на царинарница Штип
тел. 032/ 38 08 03
kiril.zajkov_at_customs.gov.mk
МАРЈАН ТАСЕВСКИ
Управник на царинарница Гевгелија
тел. 034/ 23 01 01
marjan.tasevski_at_customs.gov.mk

ДИМИТАР ШУМЕНКОСКИ

Управник на царинарница Битола
тел. 047/ 26 93 36
dimitar.sumenkoski_at_customs.gov.mk
   
   
ОФЕЛИЈА БАЈО Помошник директор на Сектор за царински систем
тел. 02/ 329 39 32
ofelija.bajo_at_customs.gov.mk 
ЖАРКО ТУРМАКОВСКИ
Началник на Одделение за царинска тарифа, ТАРИК, вредност и  потекло
тел. 02/ 329 39 94 zarko.turmakovski_at_customs.gov.mk 
ДРАГАН ИВАНОВСКИ  Началник на Одделение за царински и даночни постапки
тел. 02/ 329 39 58
dragan.ivanovski_at_customs.gov.mk
ДИМЧЕ АЏИОСКИ
Началник на Одделение за гранични и транзитни формалности
тел.02/ 329 39 07 dimce.adzioski_at_customs.gov.mk
НАТАЛИЈА КРУШАРОВСКА Началник на Одделение за лабораторија
тел.

natalija.krusarovska_at_customs.gov.mk

   
ИГОР ЈАКИМОВСКИ Помошник директор на Сектор за професионална одговорност
тел. 02/ 329 39 83
igor.jakimovski_at_customs.gov.mk
ГОРАН СПАСЕВСКИ
Началник на Одделение за внатрешна инспекција
тел.02/311 61 88 лок. 220
goran.spasevski_at_customs.gov.mk
Началник на Одделение за внатрешни истраги
тел.02/311 61 88 лок. 220
ЈУЛИЈА НИКОЛОВСКА
Началник на Одделение за интегритет
тел.02/311 61 88 лок. 220 88 л
julija.nikolovska_at_customs.gov.mk
   
РАДЕ МИТЕВСКИ Помошник директор на Сектор за акцизи и нетарифни мерки
тел.02/329 39 40 rade.mitevski_at_customs.gov.mk
БИЛЈАНА ГАЏОВСКА
Началник на Одделение за акцизи
тел.02/329 39 40 biljana.gadzovska_at_customs.gov.mk 
АНАСТАТ МАЖЕНКОВСКИ
Началник на Одделение за акцизни постапки
тел.02/329 39 19  anastas.mazenkovski_at_customs.gov.mk
БУРИМ ХАЈДАРИ
Началник на Одделение за нетарифни мерки и ИПР
тел.02/329 39 20 burim.hajdari_at_customs.gov.mk
   
ДАРКО ДУЛИЌ
Помошник директор на Сектор за контрола и истраги
тел.02/ 329 39 26
darko.dulik_at_customs.gov.mk
ДУШАН.РАЗМOВСКИАЗМОВСКИ
Началник на Одделение за истраги

 тел.02/ 329 39 89

dusko.razmovski_at_customs.gov.mkzmovski_at_customs.gov.mk
ЉУПЧО ЧИНГОВСКИ
Началник на Одделение за контрола на трговски друштва
тел.02/ 329 39 84
ljupco.cingovski_at_customs.gov.mk
ГОРДАНА АЛЕКСОВА
Началник на Одделение за разузнавање
тел.02/ 329 39 39
gordana.aleksova_at_customs.gov.mk
РИСТО МИНДОШЕВ
Началник на Одделение за оперативни работи
тел.02/3 293 955
risto.mindosev_at_customs.gov.mk
ГОРАН БОГАТИНОВСКИ Началник на Одделение за управување со ризици
тел.02/ 329 39 62
goran.bogatinovski_at_customs.gov.mk
   
ДРАГАН ЈОЛЕВСКИ
Помошник директор на Сектор за информатички и комуникациски технологии
тел.02/ 329 39 38
 dragan.jolevski_at_customs.gov.mk
ЗОРАН БЛАЖЕВСКИ
Началник на Одделение за развој
тел.02/ 329 39 18
zoran.blazevski_at_customs.gov.mk
ЈАНЕ САЗДОВ
Началник на Одделение за апликациска поддршка
тел.02/ 329 39 44
jane.sazdov_at_customs.gov.mk
ЗОРИЦА АШИКОВСКА
Началник на Одделение за техничка поддршка
тел.02/ 329 39 75
zorica.asikovska_at_customs.gov.mk
   
НАТАША РАДУЛОВСКА Помошник директор на Сектор за управување со човечки ресурси
тел.02/329 39 83
natasa.radulovska_at_customs.gov.mk
ЖАКЛИНА АНДРЕСКА Началник на Одделние за обуки
тел.02/329 39 28 zaklina.andreska_at_customs.gov.mk
ТАТЈАНА ЧАВДАР ЦУБАЛЕВСКА Началник на Одделение за кадрови
тел.02/329 39 22 tatjana.cavdar_at_customs.gov.mk
   
ЉУПКА МИНДОШЕВА Помошник директор на Сектор за сметководство и финансии
тел.02/329 39 25
 fljupka.mindoseva_at_customs.gov.mkff
ЗЛАТКО ПОПОВИЌ Началник на Одделение за наплата на приходи, буџет, гаранции и анализи
тел.02/329 39 78 zlatko.popovic_at_customs.gov.mk
СНЕЖАНА ЈОВЧЕВСКА Началник на Одделение за одземена и отстапена стока 
тел.02/317 13 44 snezana.jovcevska_at_customs.gov.mk

НАТАША ЈОРДАНОВСКИ

Началник на Одделение за финансиски прашања
тел.02/329 39 03
natasa.ilkova_at_customs.gov.mk
   
ЈОВО ЏУТЕСКИЈАД ШАЌИРИ Помошник директор на Сектор за административни и технички работи
тел.02/3 171 770.02/3171 90 
jovo.dzuteski_at_customs.gov.mkjad.sakiri_at_customs.gov.mk
ИГОР ТРПЕВСКИ Начaлник на Одделение за канцелариско и архивско работење
тел.02/3 171 788 igor.trpevski_at_customs.gov.mk
ЗОРАН ПЕТКОВСКИ Начaлник на Одделение за управување со гранични премини
 

zoran.petkovski_at_customs.gov.mk

БЕАДИН РАМАДАНИ Начaлник на Одделение за обезбедување и противпожарна заштита
 

beadin.ramadani_at_customs.gov.mk

ВЕСНА ЗМАЈШЕК Началник на Одделние за јавни набавки
тел.02/3 171 770 vesna.zmajsek_at_customs.gov.mk
КУЗМАН ЦИЛКОВ Началник на Одделение за инвестиции и одржување
тел.02/3 171 788 kuzman.cilkov_at_customs.gov.mk
   
   
   
MK | EN | SQ
 Новини
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2014
повеќе ...
НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ПРЕСТОЈ НА ВОЗИЛАТА НА ЦАРИНСКИТЕ ТЕРМИНАЛИ
повеќе ...
НОВО УПАТСТВО ЗА ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ КОН ЕДИНСТВЕНИОТ ЦАРИНСКИ ДОКУМЕНТ
повеќе ...
ПРОТОКОЛ ЗА ПОБРЗ ПРОТОК НА СТОКА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ TАБАНОВЦЕ И БОГОРОДИЦА
повеќе ...
ДОНЕСЕНA УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
повеќе ...
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 36
Вкупно посетители: 7476124

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на сајтот
©2004 Царинска управа на Република Македонија