Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

Превземете

 ВОДИЧ
ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014.xls

 ВОДИЧ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014.csv

 
Почитувани корисници,
Резултатите од пребарување низ Царинската тарифа содржат: царински давачки*, акцизни и даночни давачки, мерки за забрана и ограничувања и преференцијални царински давачки**.
 
Колоните со преференцијални царински давачки се означени со ISO шифрите за земјите со кои Република Македонија има случено договори за слободна трговија.
Во табелата не се прикажани колони со преференцијални царински давачки за Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија поради тоа што преференцијалните царински давачки за стоки со потекло од овие земји се 0%.


* царински давачки -  давачки кои се определени со Закон за царинска тарифа и со прописите донесени врз основа на овој закон, а се применуваат за стока со потекло од земји членки на Светската трговска организација, земјите со кои Република Македонија има склучено договори во кои е содржана клаузулата за најповластена нација или со земјите кои оваа клаузула ја применуваат на стоката со потекло од Република Македонија.
.
** преференцијални царински давачки се царинските давачки кои се определени за стока со потекло од земјите со кои Република Македонија има склучено договори за преференцијални трговски режими.
 Пребарување на царински и други давачки низ царинска тарифа за 2014 година
Пребарување по
  

При пребарувањето во тарифи можете да искористите пребарување по тарифна ознака или наименувание на тарифата.

При пребарување по тарифна ознака, можете да го користите џокер знакот %.
На пример пребарување по 010110% претставува пребарување по тарифите чија тарифна ознака почнува со 010110, за разлика од пребарувањето 010110 кое ќе врати само тарифи чија ознака е еднаква на 010110.

Можете да наведете неколку клучни зборови за поточно пребарување.
На пример ако се пребарува по вино, како резултат ќе се прикажат сите наименуваниjа кои го содржат овој збор во своето наименувание.
  Потребни лиценци и количини на квоти при увоз, извоз и транзит за 2013 година
Пребарување на квоти по тарифна ознака
Пребарување на потребни лиценци кон тарифна ознака

MK | EN | SQ

Превземете

 ВОДИЧ
ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014.xls

 ВОДИЧ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014.csv

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 99
Вкупно посетители: 10210836

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а