pandora perlen buy runescape money tiffany pendants hollister hoodies ghd osterreich mbt kengat links of london jewelry thomas sabo charms levis dritto pandora armband
 
 
Почетна | За нас Патници | Деловна заедница | Контакт | Мапа на сајтот
Пребарување:
  Актуелно
Брошура ЦАРИНСКАТА УПРАВА ВО БОРБА ПРОТИВ НАРКОТРГОВИЈАТА
Уредба за распоредување
Уредба за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија
ВОДИЧ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014
Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година
(Сл.весник на РМ бр.179/2013)
Корелациони табели (царинска тарифа) 2014/2013 и 2013/2014
ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа
(Службен весник на Република Македонија бр. 93/2013)
ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ
ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА ТАКСЕНИ МАРКИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ЗА УВОЗ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
ОВЛАСТЕНИ ПЕЧАТНИЦИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕУР ОБРАСЦИ
БРОЈ НА УВЕЗЕНИ ВОЗИЛА

Вести
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 3/2010 за вработување на царински службеници во Царинска Управа
 
 
Врз основа на член 7, 52 и 53 од Законот за Царинска управа (Службен весник на Р.М., број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009 и 48/2010),
 
ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Објавува
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 3/2010
за вработување на царински службеници во
Царинска Управа
       
Царинската управа има потреба од вработување на 5 (пет) царински службеници за следните слободни работни места
  
- 1 (еден) извршител, за работно место оператор книговодител во служба за сметководство, одделение за сметководство и финансии, Сектор за сметководство и финансии при Царинска управа на Република Македонија.
Со следните услови: средна стручна спрема, економско финански смер во траење од четири години, познавање на компјутерско работење, со најмалку 3 години работно искуство во струката, на книговодствени работи.
Краток опис на работно место: ја прима финансиската документација, ја класифицира и управува со документи во однос на воспоставените процедури согласно со Законот за сметководство; Врши контирање на изводите и ги припрема за книжење; Врши усогласување на состојбата на сметките; Ги евидентира компјутерски книговодствените промени на средствата и изворите на средства; Води дневник, главна книга и аналитичка евиденција; Учествува во изработка на завршни сметки; Навремено и точно евидентирање на издадените фактури на купувачите со што се овозможува навремено и точно плаќање на обврските за ДДВ.
 
- 1 (еден) извршител, за работно место цариник во царинарница Гевгелија Со следните услови: средна школска спрема од економски, технички, општ или административно управен смер во четиригодишно траење, познавање на компјутерско работење и познавање на англиски јазик, без работно искуство.
Краток опис на работно место: врши работи на пријавување на стоките за царинење од упатните царински единици и води соодветна евиденција за истите; превзема мерки на царински надзор над стоките заради обезбедување на истите сместени во царинските магазицини, стоваришта, складишта, царинските зони и други простории и простори и во превозни средства; извршува одредени формалности во царинската постапка и врши наплата на царина и другите увозни давачки; Изготвува Записник за царински прекршок и спроведува мандатна постапка со издавање на покана за плаќање глоба или платен налог.
 
- 1 (еден) извршител, за работно место самостоен советник за архивирање на документарен материјал во одделение за канцелариско и архивско работење, Сектор за административни и технички работи при Царинска управа на Република Македонија.
Со следните услови: правен, економски факултет, факултет со насока царина и шпедиција или друг факултет, познавање на компјутерско работење, познавање на англиски јазик, со 2 година работно искуство во струката.
Краток опис на работно место: врши одбирање и категоризација на архивската граѓа по рокови на чување; води сметка за правилно архивирање на сите предмети според планот на архивски знаци и листа на категории за чување на архивската граѓа и на регистраторскиот матерјал; прима решени предмети вратени во одделението, дава стручни совети, помош, насоки и упатства на вработените во одделението; се грижи за постапување на архивата со класифицираните информации согласно прописите; пишува прегледи, извештаи и предлог план за работа; ракува со печатите и штембилите за кои е овластен; одговорен е за правилно чување и ракување со штембилите и печати за кои е овластен; се грижи за безбедно чување на архивскиот матерјал од секаков вид на губење, оштетување или уништување и тајноста во секојдневното работење и не дозволува изнесување на документите и печатите од работната просторија.
 
- 2 (два) извршители, за работно место самостоен советник за акцизи во одделение за царински и даночни постапки, Сектор за царински систем при Царинска управа на Република Македонија
Со следните услови: економски, правен, електро, машински, технолошки факултет и факултет со царинско шпедитерска насока, познавање на компјутерско работење, познавање на англиски јазик, со најмалку 3 години работно искуство во струката.
Краток опис на работно место: ги следи прописите од областа на акцизите и учествува во изработка на предлози за нивно донесување, дава насоки и стручна помош на Царинарниците и организационите единици во Царинската управа во врска со прашања од делокруг на акцизи; врши контрола на целокупната документација што се доставува за издавање на акцизна дозвола и одобрение за акцизно повластено користење.
 
Заинтересираните кандидати се должни да достават ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК  на изготвен образец во писмена форма. Со пријавата за вработување кандидатот е должен да ги достави следните документи во фото копија:
      - диплома за завршено образование со покажан успех во образованието,
      -уверение за државјанство, доказ за познавање на англиски јазик, доказ за познавање на компјутерско работење,
        -доказ за работно искуство за работните места за кои е предвидено работно искуство.
Кандидатите можат да достават и документи кои не се задолжителни во однос на објавените услови за работните места како што се други стручни оспособувања и усовршувања (уверенија, пофалници, цертификати, приложени трудови на семинари, симпозиуми и слично во земјата и странство).
 
Бидејки приложените документи кон пријавата се во фотокопија, Царинската управа нема обврска истите да ги врати на пријавените кандидати.
Пријавата за вработување на царински службеник кандидатите можат да ја подигнат во архивата на Царинска управа или да ја најдат во електронска форма преку интернет страницата на Царинската управа (www.customs.gov.mk).
Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост прецизно со точни податоци и да ги достават бараните докази.
Рокот за доставување на пријавите изнесува 20 (дваесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување), по истекот на овој рок во рокот од 6 (шест) месеци ќе се изврши избор од кандидатите.
Ненавремената, некомплетно пополнета пријава и пријава која не ги содржи бараните докази нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за селекција и избор на Царинската управа.
Пополнетите пријави (документацијата прилог кон пријавата) кандидатите се дожни да ги достават исклучиво по пошта на следната адреса
 
Царинска управа
Сектор за управување со човечки ресурси
(со назнака за оглас број 3/2010)
Ул. ,, Лазар Личеновски,, бр. 13 -1000 Скопје
 
По спроведувањето на првична селекција и избор, ќе се изврши тестирање и интервју за што кандидатите ќе бидат повикани во Царинската управа, со обврска да достават докази за исполнување на условите за работното место за кое се пријавиле во оригинал или копија заверена на нотар.
Постапката за избор и селекција ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за Царинска управа и Колективниот договор на Царинската управа.
Избраните кандидати се вработуваат на пробна работа согласно член 53 од Законот за Царинска управа.
 
Огласот е активен во периодот од денот на објавување, заклучно со 26.08.2010 година (четврток) како последен ден за доставување на пријави.
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ЦАРИНСКА УПРАВА 

Превземи пријава

Назад 

Креиран од Admin3 на 06.08.2010
MK | EN | SQ
    

 Новини
ЦАРИНСКАТА УПРАВА ВО БОРБА ПРОТИВ НАРКОТРГОВИЈАТА
повеќе ...
ДОНЕСЕНA УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
повеќе ...
ВОДИЧ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014
повеќе ...
Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година
повеќе ...
ТРЕТ КВАРТАЛ 2013 ГОДИНА-ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
повеќе ...

 e-Carina
ИНТЕГРИРАНА ТАРИФНА ОКОЛИНА (ИТО)
НОВ КОМПЈУТЕРИЗИРАН ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ-NCTS


 

Курсна листа на НБРМ

Курсната листа е последен пат ажурирана на 18.04.2014
Земја Валута Среден
ЕМУ EUR 61.6842
С А Д USD 44.5213
В.Британија GBP 74.8322
Швајцарија CHF 50.6646
Шведска SEK 6.7717
Норвешка NOK 7.4476
Канада CAD 40.4407
Австралија AUD 41.6167

 Линкови

 
 

 Сервиси

Supported by
Моментално посетители: 11
Вкупно посетители: 6010297

 
Почетна | За нас | Патници | Деловна заедница | Контакт | Мапа на сајтот
©2004 Царинска Управа на Република Македонија