Царинскиот орган, согласно утврдените критериуми во Царинскиот закон, а кога е потребно и по претходно извршени консултации со други надлежни органи на државната управа од областа на безбедноста и финансиите, одобрува статус на „овластен економски оператор“, за секој економски оператор регистриран во царинското подрачје на Република Македонија.

Овластениот економски оператор користи олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со царинските прописи.

 

Прирачник за овластен економски оператор

Закани, ризици и можни решенија за АЕО

Изјава за безбедност за овластени економски оператори

Појаснувачки забелешки за прашалникот за самооценувањеза овластените економски оператори

Прашалник за самооценување

Барање за уверение ОЕО

Уверение ОЕО