Европската унија има воспоставено царинска унија со Турција, Андора и Сан Марино, при што треба во трговијата на Република Македонија со овие земји да се земат предвид одредени исклучоци при издавање на преференцијален доказ за потекло, односно при прифаќање на преференцијално потекло од овие земји.

Заеднички декларации со Андора и Сан Марино

Производи исклучени од кумулација со ЕУ

Производи исклучени од кумулација меѓу МК-ТР-ЕУ