Со издавање на Задолжителна информација за потекло (во натамошниот текст: ЗИП) на производителот на одредена стока му се овозможува да добие потврда за статусот на потекло на произведената стока со цел поедноставување на постапката на издавање или изготвување на доказите за потекло (ЕУР.1, ЕУР-МЕД, изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР- МЕД), обезбедување на правилна и еднообразна примена на правилата за потекло, како и обезбедување на соодветна правна гаранција за потеклото на стоката во периодот на важење на ЗИП.

УПАТСТВО И ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ

Барање за издавање на ЗИП