Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација

Прирачник за корисници на Порталот за трговци на апликацијата UMS (Работна верзија)

Прирачник за начин, постапка и услови за одобрување на пристап до Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Барање за одобрување на пристап до системот за обработка на царински деклрации и акцизни документи (СОЦДАД)

Пилот испостави кои ќе учествуваат во тестирања на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) со цел финализирање и целосно воспоставување на системот

Корисничко упатство за систем за управување со економски оператори – портал за трговци (Работна верзија)

Преземи апликација за дигитално потпишување (zip)

Нова верзија на аплиакцијата за дигитално потпишување

 

Иницијална техничка спецификација за веб сервисите на СОЦДАД

XSD - XML Schema definition

WSDL - Web Services Description Language

 

Модул за увоз

XSD шеми за валидација на пораките за увоз

Спецификација на пораки за модулот за увоз

Бизнис спецификација за модулот за увоз

Корисничко упатство за СОЦДАД – Портал за трговци увоз (Работна верзија)

 

Модул за извоз

XSD шеми за валидација на пораките за извоз

Спецификација за пораки за модулот за извоз

Бизнис спецификација за модулот за извоз

Структура и содржина на електронската извозна декларација

Извозна постапка со примена на СОЦДАД

Корисничко упатство за СОЦДАД – Портал за трговци извоз (Работна верзија)

 

Модул за транзит

XSD шеми за валидација на пораките за тразит

 

Модул за акцизи

Предлог - Правилник за движење на акцизни добра со примена на електронски административен документ

Презентација - Движење на акцизни добра со примена на е-АД (портал за трговци)

User Manual for TRADER PORTAL EXCISE System (Корисничко упатство за трговци за акцизниот модул)

DDNEA v2.02

FESS v3.91

CDEPS_EMCS_MSG-SPECS_v400

CDEPS_Excise_MSG-XSDs_v400

 

Интегрирана тарифна околина

Прирачник за ТАРИМ

 

Појаснувања

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД по член 232 од Царискиот закон

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД

Појаснување на начин на пополнување на рубрика 40 - претходен документ

Пополнување на податок за ЛРН и комерцијален референтет број

Креирање на нови наименуванија во декларација со копирање

Увозна декларација начин на пополнување на ДВ1

Појаснување на начинот на поднесување на барање за друго лице

Насока за пополнување на податок за вредност на наименувание во модулот ИЗВОЗ

Насока за пополнување на рубрики од царинската декларација за повторен извоз при завршување на постапки со економски ефект за кои царинските декларации биле поднесени во системот ASYCUDA

Насока за начинот на завршување на постапките започнати во стариот систем за обработка на царински декларации и поднесување на декларации во новиот систем