Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за посетена претходна обука за лиценцирани застапници, одржана од 05.02.2019 до 14.02.2019 година  се изготвени. Сите кандидати кои ја посетуваа оваа претходна обука можат да дојдат во просториите на Царинска управа на адреса „Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на I спрат канцеларија број 10 (Одделени за царински и даночни постапки), секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, за да ги подигнат Уверенијата, започнувајќи од 21.10 до 01.03..2019 година. 

Царинската управа во насока на дигитализација на работните процеси отпочна со активности на проектот Е-Царина, преку кој е планирана употреба на новиот Систем за обработка на царински декларации СОЦДАД.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија еден обид за криумчарење дрога и повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани  електрични алати, електрични велосипеди, автоделови, обувки, облека, опрема за скијање, цигари, патенти, конец за шиење и фалсификати.

Врз основа на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл. весник на РМ” број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Законот за процена („Сл. весник на РМ” бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15и 30/16), Одлуката за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај бр. 44-10643/1 од 25.12.2018 година („Сл. весник на РМ” бр. 243/18) и Одлуката за давање во закуп објекти на граничните премини за патен сообраќај бр.44-11080/1-18 од 5.02.2019 година („Сл. весник на РМ” бр. 30/19), донесени од Владата на Република Македонија

Царинската управа во периодот од 05.02 до 14.02.2019 година одржа претходна обука за 36 слушатели - кандидати кои имаат намера да полагаат испит за застапник во царинските постапки.

Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека за сите кандидати кои го положија стручниот испит за лиценцирани застапници за период 2018/2019 година, согласно член 31 став 2 од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки (сл.весник 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), изготви „Уверение за положен стручен испит за лиценциран застапник“.

Денес  (14.02.2019 година) во просториите на Царинската управа беше остварена протоколарна средба помеѓу директорот и претставници на раководството на Царинската управа и амбасадорот на Репубублика Франција, Н.Е. Кристиан Тимоние со неговите соработници. 

Поради големиот интерес за функционалностите на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) Царинската управа организира дополнителен работен состанок.

Следејќи ги трендовите на Европска Унија за дигитализација на секој аспект од царинското работење, Царинската управа денес ги промовираше курсевите за електронско учење преведени и прилагодени на македонски јазик.

На 6 февруари 2019 година, на иницијатива на Секторот за контрола и истраги при Царинската управа на Република Македонија, реализирана е работна посета во Царинската управа на Република Косово.