Со оваа надградба на апликацијата за дигитално потпишување на пораки во Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД), овозможена  е применливост на новите типови на дигитални сертификати кои се издаваат од КИБС и МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ. Исто така во СОЦДАД имплементирани се сите промени кои произлегуваат од новиот Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги поврзани со новите типови на дигитални сертификати со цел непрекинато работење на економските оператори

Новата верзија на апликацијата за дигитално потпишување во СОЦДАД, можете да ја преземете тука.