Со цел понатамошно олеснување на работата на економските оператори што превезуваат брзи пратки и во согласност со процесот на воведување на Е-царина, Царинската управа на Република Северна Македонија од 05.08.2020 година воведува задолжително поднесување на документ-најавен манифест „пред пристигнување“ за сите пратки од страна на брзите пошти.

Царинската управа ве известува дека повторно е определен термин за поднесување и доставување на вашите Барања за полагање на прв дел (теоретски дел) од стучен испит за лиценциран застапник, од причина што териминот за полагање кој беше закажан за 20.03.2020 година беше одложен поради пандемијата на КОВИД 19. Сите заинтересирани кандидати кои не ги доставиле своите документи во претходниот термин од 11-17.03.2020 година, а ќе го полагаат првиот дел од испитот (теоретски дел) имаат можност тоа да го направат во дополнителниот период кој започнува од утре 05.08.2020 па се до 27.08.2020 година.

Кандидатите кои ги поднеле своите барања во периодот од 11-17.03.2020 година, се наоѓаат во Царинската управа и истите ќе бидат разгледувани.

Барањата можете да ги поднесувате и доставувате во архивата на Царинска управа на адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-OБ.04.01, кој можете да го најдете на link.

I.Кандидатите кои ја имаат посетено претходната обука и по прв пат поднесуваат барање за полагање на прв дел (теоретски) од стручниот испит за лиценциран застапник, задолжително кон барањето треба да ги поднесат следниве документи:

1.Диплома за завршено најмалку средно образование (во оригинал или фотокопија заверена на нотар),

2. Доказ за работно искуство од најмалку една година во областа на царинското работење (во оригинал или фотокопија заверена на нотар). 

3.Сертификат за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор член на здружението ALTE на европски тестатори или уверение од меѓународна институција А1 (А1) ниво на ЦЕФР ((CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете сертификат (во оригинал или фотокопија заверена на нотар),

4.Уверение за посетена претходна обука за лиценциран застапник (само во фотокопија) и

5.Административна такса од 50 денари и 500 денари за изработка на одлука -Решение за исполнети услови за полагање стручен испит за лиценциран застапник.

II.Право да поднесат пријава и да го полагаат првиот дел од испитот (теоретски дел) имаат и оние кандидати кои во претходните сесии не успеале да го положат испитот во целост. За секое понатамошно полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, согласно Правилникот, се наплаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари. Овие кандидати поднесуваат само пријава на образец 01.30.00.ПЦ.005.01.-ОБ.05.01 и уплатница од 6.000,00 денари. Link

Уплатата за сите кандидати се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управ ул. „Лазар Личеноски“ број 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: за административна такса и изработка на одлука за лиценциран застапник

Оние кандидати кои повторно го пријавуваат испитот, во „цел на дознака“ ќе наведат „повторно полагање на испит“-теоретски дел.

По завршување на рокот за пријавување, Царинската управа ќе ги разгледа доставените документи и на својата веб страна, ќе објави список на кандидати кои ги исполнуваат условите за да го полагаат испитот.

Полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник е закажано за 10.09.2020 година, со почеток во 11:00 часот. Местото на одржување на испитот дополнително ќе биде објавено на веб страната на Царинска управа..

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Пријава за полагање испит

Пријава повторно полагање

EDGE е регионален проект од 3 до 5 години во Европа и Евроазија (Е & Е) кој има за цел да создаде инклузивен, одржлив економски развој и да поддржува интра-регионална и евроатлантска интеграција.

Во интервју за билтенот USAID EDGE,  директорот Ѓоко Танасоски зборува за важните резултати кои се постигнати во Царинската управа во врска со имплементацијата на реформите за зголемување на ефикасноста на царинското работење на национално ниво, вклучително и започнувањето на новиот систем за обработка на електронските царински декларации и спроведувањето на програмата за овластен економски оператор.

Директорот на ЦУ истакна дека со сите органи и Министерства во Владата на Република Северна Македонија, се направија исклучителни напори за одржување на економската активност со цел границите во регионот да се останат отворени во време на корона кризата. Па така, покрената беше иницијатива и воспоставени беа т.н. зелени коридори, каде сите земји членки на ЦЕФТА се обврзани да обезбедат 24 часовна работа на граничните премини за извоз и увоз на стоки во рамки на ЦЕФТА регионот, како и на клучните гранични премини со Европската Унија, со приоритет за минување на свежите земјоделски и прехранбени производи, лековите и медицинската опрема.

ЦУ како претседавач на Поткомитетот за царини и потекло на стоки во ЦЕФТА постави неколку клучни приоритети како :

- олеснување на трговијата со стоки.

- Е-трговијата, преку кој се очекува да се обезбеди усогласување на развојот и регулативите со законодавството на ЕУ.

- координација во процесот на транзициската примена и ревидираните правила, ПЕМ-конвенција.

Во врска со пуштање во употреба на новиот царински систем за електронска обработка на царинските декларации СОЦДАД, директорот истакна дека тоа беше огромен чекор и со самото воведување на бесхартиено царинско работење се намалува  времето на поднесување на декларации, се поедноставуваат процесите, и најважно – значително се намалуваат  трошоците.

Воведувањето на ОЕО (Овластен Економски оператор) која всушност е меѓународно признаена марка за квалитет, укажува на тоа дека економските оператори во Република Северна Македонија се безбедни и сигурни и дека нивните царински контроли и процедури се ефикасни и усогласени.

Во моментот во Република Северна Македонија 13 компании имаат статус на ОЕО кои учествуваат со околу 50% од  надворешно трговската размена.

По доаѓањето на фунцијата директор на Царинска управа во 2017 година, г. Танасоски иницираше организирање на редовни неформални состаноци на директори на Царинскити управи од регионот со цел координирање на активностите и дискутирање за заедничките предизвици во спроведувањето на агендата за регионално олеснување на трговијата. Активностите од Повеќегодишниот акционен план за создавање на регионална економска област остануваат фокусирани на обезбедување на непречен проток на стока, луѓе, капитал и високо квалификувана работна сила, со што регионот на Западен Балкан треба да стане поатрактивен за инвестирање и трговска размена, со забрзано приближување кон Европската унија и обезбедување на просперитет за сите граѓани.

Целото интервју можете да го погледнете на следниот линк:

https://medium.com/@edge/a-brief-q-a-with-gjoko-tanasoski-director-general-of-the-customs-administration-of-north-macedonia-a3ccb03b8956

 

Царинската управа на Република Северна Македонија организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 27.8.2020 година.

Претходната обука за полагање на стручен испит за лиценциран застапник ќе се одржи во Скопје, во Централната управа (стар објект) на ден 15, 17, 22 и 24 септември 2020 година. Царинската управа врз основа на пријавениот број на кандидати обуката ќе ја одржи во согласност со Протоколот за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари од Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на корона вирус COVID-19 (Сл.весник бр.123/20), или со далечинско учење.

 За начинот на одржување на претходаната обука како и за часот на започнување на предавањата кандидатите ќе бидат навремено известени.

Царинската управа го задржува правото за измена на терминот за одржување и распоредот на претходната обука, а за сите измени кандидатите ќе бидат навремено известени.

Согласно член 5 став 1 и 2 од Правилникот за програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник, е предвидено дека претходната обука се спроведува според Програмата за спроведување на претходна обука за лиценциран застапник и дека за посетување на претходната обука и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник по прв пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 денари.

Уплатата може да се изврши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа

    Лазар Личеноски 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: Посета на претходна обука за кандидат – (Име и Преземе на кандидатот)

Сите лиценцирани застапници кои планираат да ја посетуваат претходната обука потребно е да достават:

1.ПРИЈАВА за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит и

2.Доказ за уплатени средства во архивите на: Царинската управа и царинарниците Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово.

Пријавата може да ја најдете тука.

Рок за доставување на пријавите: до 27.08.2020 година

Претходната обука ќе се одржи според следниов распоред:

                                Распоред за претходна обука

Р. Бр.Тема на обукатаДатум
1.Царински формалности за ставање на стока на увид на царински органи15. 9.2020
2.

Спроведување на транзитна постапка

15. 9.2020
 3.Царински дозволено постапување или употреба на стока15. 9.2020
 4.Царински постапки17. 9.2020
 5.Изготвување и употреба на царинска декларација17. 9.2020
 6.Вредност на стоката за царински потреби и пресметка на царински и други давачки17. 9.2020
 7.Царинската тарифа22. 9.2020
 8.Потекло на стоките22. 9.2020
9.Даноци, акцизи и даночна политика22. 9.2020
10.

Нетарифни  мерки и мерки на трговска политика

24. 9.2020
11.Обука од областа на транспорт и транспортно осигурување24. 9.2020
12.Шпедитерско работење24. 9.2020

Листата на кандидати кои ќе земат учество на обуките според термините на одржување, ќе биде дополнително објавена на интернет страната по завршувањето на рокот за пријавување. 

За терминот и местото на одржување на стручниот испит за лиценциран застапник прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатот, дополнително и навреме ќе бидете известени.      

Сите дополнителни информации можете да ги добиете на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..  

28 јули 2020 година: Европската Комисија и Германското федерално министерство за економска соработка и развој денес започнаа со виртуелен почетен состанок за нов проект „Поддршка на регионалната економска интеграција“ за Западен Балкан и Република Молдавија.

Во текот на минатите три недели, царинските службеници открија неколку обиди за криумчарење стока, при што се задржани девизи, техничка стока, додатоци во исхраната, инсектициди, облека и ташни, лекови за животни и фалсификати.

Согласно одредбите од Уредбата со законска сила примена на законот за акцизите, износот на акцизата се менува во зависност од движењето на берзанските цени на нафтените деривати.

Со оглед дека просечната цена на бензините Prem Unl 10ppm на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan во изминатите 15 дена е поголема од 590USD/ton, износот на акцизата за безоловниот бензин ЕУРОСУПЕР БС–95 и ЕУРОСУПЕР БС–98, се намали за 1 денар.

Согласно наведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 20.07.2020 година, донесе ОДЛУКА број 02-1595/1 за утврдување на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати, при што акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи од 21.07.2020 година 00:01 часот, и во наредните 14 дена ќе изнесуваат:

  • Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - 23,692 (денари/литар)
  • Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98 - 23,692 (денари/литар)

Преку видео конференциска врска денес се одржа информативна сесија на следните теми: 

1.  Поим за непреференцијално и префренцијално потекло

2.  Целосна кумулација на потекло на стоки во рамки на ЦЕФТА (новина)

3.  Поедноставено докажување на потекло и изјава за потекло на стоки во безхартиена царинска постапка (новина)

Предавањето се организираше со цел да се унапреди конкурентната способност и надворешно трговски капацитет на компании со поддршка на оптимално користење на поттекло на стоки и царинската постапка, како теми кои треба да го забрзаат  и зајакнат учество на интернационални и регионални пазари, како и на домашниот пазар на макдонските компании.

Потребата за обновување и надполнување на знаењето ја иницираше МATTO, на што Царинската управа со задоволство одговори позитивно и ги вклучи како предавачи:

  • г.Златко Ветеровски, Помошник директор на Сектор за царински систем
  • г-ѓа  Лидија Лекоска, Началник на Одделение за царинска тарифа, вредност и  потекло
  • г-ѓа Ирина Нелковска,  Шеф на служба за поттекло

Царинската управа продолжува да ја унапредува својата улога како постојан партнер на деловната заедница, и ќе продолжи да ја врши својата мисија, насочена кон промовирање на економскиот раст и развој на државата.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Согласно Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба,  („Службен весник на РСМ“ бр.169/2020 од 22.06.2020 година), која стапи на сила веднаш, износот на акциза за обележано гасно масло како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00 се зголеми, и во моментов изнесува 18,121 ден/лит.

Како активности во рамки на македонското претседателство со ЦЕФТА Поткомитетот за царина и потекло на стоки, преку видео конференциска врска денеска се одржа ссотанок за договор околу идните мерки и активности за понатамошно олеснување и забрзување на трговијата и прекугрaничниот проток.