Оглас Бр Постапка Датум објава Отварање Предмет на набавка Одлука
01/2019 Отворена постапка 19.02.201911.03.2019 во 11:00 Надворешна поддршка на хардвер на ИКТ системи
04/2019 БПП со оглас 15.02.201925.02.2019 во 10:00 Набавка на средства за хигиена
02/2019 БПП со оглас 15.02.201927.02.2019 во 11:00 Набавка на артикли за бифе
03/2019 БПП со оглас 15.02.201927.02.2019 во 11:00 Набавка на Услуги за фотографирање
01/2019 БПП со оглас 13.02.201922.02.2019 во 09:00 Набавка на кетеринг услуги