ОПИСБУЏЕТ 2017
 Буџет 2017Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА994.962.000819.211.80560.850.9722.920.28544.620.778927.603.84067.358.16093,23%
 40Плати и надоместоци651.400.000651.277.867000651.277.867122.13399,98%
 401Основни плати465.514.000465.513.016   465.513.016984100,00%
 402Придонеси за социјално осигурување185.886.000185.764.851   185.764.851121.14999,93%
 42Стоки и услуги204.630.441122.337.08533.882.4672.920.28512.848.135171.987.97232.642.46984,05%
 420Патни и дневни расходи7.176.000999.986936.1252.686.492605.2025.227.8051.948.19572,85%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70.072.55964.989.2301.988.625  66.977.8553.094.70495,58%
 423Материјали и ситен инвентар15.028.36811.276.416101.950  11.378.3663.650.00275,71%
 424Поправки и тековно одржување44.220.00021.034.983132.784 11.480.31732.648.08411.571.91673,83%
 425Договорни услуги50.459.00017.487.51627.290.234 16.50544.794.2555.664.74588,77%
 426Други тековни расходи16.174.5146.548.9542.407.239233.793746.1119.936.0976.238.41761,43%
 427Привремени вработувања1.500.000 1.025.510  1.025.510474.49068,37%
 46Субвенции и трансфери67.152.39438.394.62614.712.63409.700.16762.807.4274.344.96793,53%
 464Разни трансфери24.720.2375.562.3446.962.872 7.850.05420.375.2704.344.96782,42%
 465Исплата по извршни исправи42.432.15732.832.2827.749.762 1.850.11342.432.1570100,00%
 48Капитални расходи71.779.1657.202.22712.255.871022.072.47641.530.57430.248.59157,86%
 480Купување на опрема и машини17.400.0002.664.0700 2.678.4315.342.50112.057.49930,70%
 481Градежни објекти3.214.0002.174.187   2.174.1871.039.81367,65%
 482Други градежни објекти4.000.000   404.781404.7813.595.21910,12%
 483Купување на мебел3.000.000    03.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства37.765.1652.363.97012.255.871 12.593.25927.213.10010.552.06572,06%
 486Купување на возила6.400.000   6.396.0056.396.0053.99599,94%