ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1.031.827.000191.751.1677.410.462558.3107.731.754207.451.693824.375.30720,10%
 40Плати и надоместоци658.000.000162.317.273000162.317.273495.682.72724,66%
 401Основни плати470.000.000116.028.309000116.028.309353.971.69124,68%
 402Придонеси за социјално осигурување1878880004624104300046.241.043141.646.95724,61%
 403Останати придонеси од плати112.00047.92100047.92164.07942,78%
 42Стоки и услуги233.001.00027.312.7096.042.297558.31049.44633.962.762199.038.23814,57%
 420Патни и дневни расходи8.006.000257.50321.208550.9480829.6597.176.34110,36%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт64.000.00019.574.52100019.574.52144.425.47930,58%
 423Материјали и ситен инвентар27.500.000886.784000886.78426.613.2163,22%
 424Поправки и тековно одржување61.470.0004.336.3740049.4464.385.82057.084.1807,13%
 425Договорни услуги52.994.0001.558.3615.327.5037.36206.893.22646.100.77413,00%
 426Други тековни расходи17.531.000699.166218.15600917.32216.613.6785,23%
 427Привремени вработувања1.500.0000475.43000475.4301.024.57031,69%
 46Субвенции и трансфери21.520.0002.000.000861.40502.882.6985.744.10315.775.89726,69%
 464Разни трансфери21.492.7332.000.000834.13802.882.6985.716.83615.775.89726,59%
 465Исплата по извршни исправи27.267027.2670027.2670100%
 48Капитални расходи119.306.000121.185506.76004.799.6105.427.555113.878.4454,55%
 480Купување на опрема и машини18.400.0000004.724.5624.724.56213.675.43825,67%
 481Градежни објекти7.100.000000007.100.0000,00%
 482Други градежни објекти6.306.000121.185000121.1856.184.8151,92%
 483Купување на мебел5.000.000000005.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства52.500.0000506.760075.048581.80851.918.1921,19%
 486Купување на возила30.000.0000000030.000.0000,00%