ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1.031.827.000338.123.76313.272.9951.195.98318.844.262371.437.003660.389.99736,00%
 40Плати и надоместоци658.000.000268.861.358000268.861.358389.138.64240,86%
 401Основни плати470.000.000192.234.722000192.234.722277.765.27840,90%
 402Придонеси за социјално осигурување187.888.00076.564.50400076.564.504111.323.49640,75%
 403Останати придонеси од плати112.00062.13200062.13249.86855,48%
 42Стоки и услуги234.932.13747.163.54810.910.0791.195.9831.363.55460.633.164174.298.97325,81%
 420Патни и дневни расходи8.006.000495.097228.7811.178.66601.902.5446.103.45623,76%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66.000.00026.997.33100026.997.33139.002.66940,91%
 423Материјали и ситен инвентар27.500.0001.681.1150001.681.11525.818.8856,11%
 424Поправки и тековно одржување61.470.0006.454.30528.82901.340.1987.823.33253.646.66812,73%
 425Договорни услуги52.925.1374.455.8309.466.46317.317013.939.61038.985.52726,34%
 426Други тековни расходи17.531.0007.079.870331.643023.3567.434.86910.096.13142,41%
 427Привремени вработувања1.500.0000854.36300854.363645.63756,96%
 46Субвенции и трансфери23.388.8637.494.9511.856.15609.060.23118.411.3384.977.52578,72%
 464Разни трансфери21.492.7335.694.9511.760.02609.060.23116.515.2084.977.52576,84%
 465Исплата по извршни исправи1.896.1301.800.00096.130001.896.1300100%
 48Капитални расходи115.506.00014.603.906506.76008.420.47723.531.14391.974.85720,37%
 480Купување на опрема и машини18.400.0000004.963.9694.963.96913.436.03126,98%
 481Градежни објекти5.300.000386.046000386.0464.913.9547,28%
 482Други градежни објекти6.306.000217.860000217.8606.088.1403,45%
 483Купување на мебел5.000.000000005.000.0000,00%
 485Вложувања и нефинансиски средства50.500.0000506.7600751.2481.258.00849.241.9922,49%
 486Купување на возила30.000.00014.000.000002.705.26016.705.26013.294.74055,68%