Më 29.01.2020, Inspektoriati shtetëror i mjedisit, në koordinim me Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapsinor dhe Drejtorinë e doganave, kryen një kontroll të jashtëzakonshëm inspektimi të 15 kamionëve të mbeturinave (RDF) nga Italia. Kamionët u ndaluan në hyrje të pikës kufitare Bogorodica.

Mostrat u morën nga mbeturinat, dhe për hir të besueshmërisë më të madhe të rezultateve, mostrat u dërguan në Qendrën e kërkimit mjedisor të Republikës së Estonisë. Bazuar në rezultatet e analizës së dy mostrave të mbeturinave RDF të bëra në laboratorin e pavarur të Estonisë është konfirmuar që parametrat e testuar përputhen me kufijtë e lejueshëm të specifikuar në Standardin Evropian për karburante të ripërtëritshëm të ngurta EN 15359: 2011.

Sipas standardit, mbeturinat e RDF klasifikohen në 5 klasa të lejuara bazuar në tre parametra:

• vlera neto kalorifike (energjia e nxehtësisë gjatë djegies së karburantit, duke treguar performancën e mbeturinave),

• përmbajtja e klorit (tregon sjelljen teknike)

• përmbajtja e merkurit (duke treguar ndikimin në mjedis) në burimin e energjisë.

Prandaj, sipas EN 15359: 2011 mostra e parë nga RDF i përket klasës së tretë sipas vlerës neto kalorifike (brenda kufijve normalë), klasës së katërt ndaj përmbajtjes së klorit (brenda limiteve normale) dhe klasës së katërt me përmbajtjen e merkurit (brenda kufijve të normal).

Mostra e dytë e ekzaminuar nga RDF i përket klasës së tretë me vlerë kalorifike neto (brenda kufijve normal), klasës së tretë sipas përmbajtjes së klorit (brenda kufijve normal) dhe klasës së katërt sipas përmbajtjes së merkurit (brenda kufijve normal).

Sipas sa më sipër, mostrat plotësojnë kërkesat e Standardit Evropian për karburante të ripërtëritshme të ngurta.