Si pjesë e aktiviteteve për veprime parandaluese dhe mbrojtje nga hyrja e virusit afrikan të etheve të derrit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencia e ushqimit dhe veterinarisë përgatiti postera dhe fletushka dhe i dorëzoi në Drejtorinë e doganave.

Në lidhje me situatën aktuale të etheve afrikane të derrit afrikan në vendet fqinje të Republikës së Serbisë dhe Republikës së Bullgarisë, si dhe përhapjen e sëmundjes në vendet e rajonit, me qëllim të veprimit parandalues në të gjitha vendkalimet kufitare, ku bëhet lëvizja e udhëtarëve dhe mallrave, nga Drejtorisë së doganave ka vendosur postera dhe fletushka (në tekstin e mëtejmë postera dhe fletushka) për pasagjerët dhe transportuesit, në mënyrë që t'i informojë ata rreth pasojave të dërgesave të kafshëve me origjinë nga mishi i derrit në bagazhin personal.

LetokCumaNapred

LetokCumaNazad

POSTERcuma