Në organizim të Organizatës Botërore Doganore, Nëpunësit doganor nga Maqedonia si nikoqir, si dhe nga vendet Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Italia, Mali i Zi dhe Serbia patën mundësinë që ti ndajnë përvojat dhe përmirësojnë njohuritë për shkak të zbatimit të mbrojtjes së të drejtave nga pronësia intelektuale.

sostanok1 copy copy

Qëllimi i mbledhjes së punës ka qenë përforcimi i mëtejmë i kapaciteteve operative, ngritja e vetëdijes, përzgjedhja efektive e praktikave të bazuara në analizën dhe vlerësimin e rrezikut dhe përpunimit të teknikave të zbulimit të mallit me të drejtë të mbrojtur të pronësisë intelektuale.

sostanok2 copy copy

Në bashkëpunim me bartës të ndarë të të drejtave nga pronësia intelektuale është punuar në njohjen dhe dallimin e prodhimeve origjinale dhe atyre të falsifikuara. Në mbledhjen e punës mori pjesë edhe një përfaqësues nga Europoli, ku dhe këmbeu përvoja dhe propozime për bashkëpunim të mëtejmë.