Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, zhvilluan sot dy veprime kundër shitjes së paligjshme të cigareve, duhanit të prerë dhe produkteve të tjera të duhanit.

Më datë 18 shkurt 2020, Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Gjoko Tanasoski vizitoi fabrikën e pjesëve të automjeteve Telamon, një fabrikë që prodhon makina bashkuese, makina prerëse automatike, shirita, makina prerëse dhe mbyllëse.

Takimi dypalësh i zhvilluar dje në mes Ministrit të mjedisit dhe ujërave të Republikës së Bullgarisë, Emil Dimitrov dhe Ministrit të Mjedisit dhe planifikimit hapsinor, Nnuredini, u përqëndrua në forcimin e kontrollit të lëvizjes ndërkufitare të mbeturinave.

Gjatë dy javëve të kaluara, nëpunësit doganor kanë zbuluar më shumë tentativa për kontrabandim malli, nga të cilat janë mbajtur veshje, preparate kozmetike, ilaçe, produkte mjekësore, mall teknik, produkte ushqimore, produkte plastike dhe falsifikime.

Më 29.01.2020, Inspektoriati shtetëror i mjedisit, në koordinim me Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapsinor dhe Drejtorinë e doganave, kryen një kontroll të jashtëzakonshëm inspektimi të 15 kamionëve të mbeturinave (RDF) nga Italia. Kamionët u ndaluan në hyrje të pikës kufitare Bogorodica.

Si pjesë e aktiviteteve për veprime parandaluese dhe mbrojtje nga hyrja e virusit afrikan të etheve të derrit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencia e ushqimit dhe veterinarisë përgatiti postera dhe fletushka dhe i dorëzoi në Drejtorinë e doganave.

Gjatë janarit, nëpunësit doganor zbuluan 4 migrantë të paligjshëm dhe disa përpjekje për kontrabandim të mallrave, duke përfshirë motoçikleta, pjesë të automjeteve motorike, veshje, çanta femrash, këpucë, statuja, syze dhe cigare.

Për të siguruar një informacion transparent dhe të saktë, dhe në kontekstin e disa raporteve mediatike që nafta po importohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilën autoritetet kroate kanë parë se janë kancerogjene, ne informojmë opinionin se: pas analizës së kryer nga laboratori doganor kroat, nafta e përmendur është me një përmbajtje të squfurit prej 0,69% dhe një PCB më pak se 1 mg/kg. Sipas ligjit kroat, kufiri i sipërm i squfurit të lejueshëm në mazut është 1%, ndërsa përqendrimi i PCB duhet të jetë më pak se 20 mg/kg. Sipas të dhënave zyrtare, ne jemi duke e informuar opinionin se pretendimet e bëra janë plotësisht të rreme.

Të nderuar, 

Drejtoria e doganave organizon trajnime shtesë për përfaqësues të licencuar, në përputhje me nenin 33 të Ligjit për përfaqësimin në procedurat doganore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 180/14,154/15, 192/15 dhe 23/16). Në zbatim të nenit 12 paragrafi (1) të Ligjit për përfaqësimin në procedurat doganore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 180/14,154/15, 192/15 dhe 23/16), Drejtoria e doganave e revokon licencën e lëshuar për përfaqësim në procedurat doganore, nëse përfaqësuesi i licencuar ka dështuar dy herë të marrë pjesë në trajnimin shtesë të përmendur në nenin 33.

Mbështetur me nenin 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhëniet e punës Teksti i konsoliduar – (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 110/19) në lidhje me nenin 14, nenin 22 paragrafin 1 alinenë 2, paragrafin 3, paragrafin 8, paragrafin 13 dhe paragrafin 14 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM-së nr.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 143/19), Rregulloren për organizim dhe punë në Drejtorinë e doganave numër 02-017435/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0004 të datës 27.10.2015, numër 04-065421/15-0012 të datës 21.06.206, numër 04-065421/15-0041 të datës 25.06.2019, Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në Drejtorinë e doganave numër  02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0007 të datës 25.02.2016, numër 01-065421/15-0013 të datës 21.06.2016, numër 04-065421/15-0035 të datës 09.07.2018, numër 04-065421/15-0040 të datës 25.06.2019 dhe numër 04-065421/15-0048 të datës 21.11.2019 dhe njoftimin e Ministrisë së financave numër 18-1405/2 të datës 30.01.2020 Drejtoria e doganave shpall: 

 
                                                                                   SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2020
                      për punësimin e 1 (një) zbatuesi të punëve me kohë të caktuar, nga shkaktu i rritjes
                                          së vëllimit të punës, deri në fund të vitit fiskal (2020)  
 
Drejtoria e doganave shpall shpallje për punësimin e 1 (një) zbatuesi të punës për kohë të caktuar deri në fund të vitit fiskal (2020):  
 
1. Inspektor për punë me informacione regjionale në Seksionin për inteligjencë pranë Sektorit për kontroll dhe hetime, 1 zbatues, 
Kushtet e përgjithshme për të gjitha vendet e punës:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të përdorë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive, 
- të jetë i moshës madhore, 
- të ketë aftësi të plota shëndetësore për vendin e punës dhe
- me akt vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë të kryerjes të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.
 
Kushtet e posaçme për vendin e punës: Inspektor 
- niveli i kualifikimeve: më së paku arsim i lartë ose i mesëm, 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- pa përvojë pune,
 
Aplikantëve u kërkohet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: (dokumenta origjinale ose kopje të noterizuara)
- Dëshmi për shtetësinë;
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar masë e ndalesës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (nga gjykata ose Regjistri Qendror);
- Dëshmi Certifikatë - diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit; (për arsimin e mesëm – të gjitha dëftesat nga viti i parë deri në vitin e katërt dhe diplomë për përfundimin e arsimit të mesëm);
- Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë;
- Dëshmi për njohje të njërës gjuhë e cila më së shpeshti përdoret në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane); 
 
Orari i punës: Orë pune gjatë javës: 40 orë,
Orari i punës: nga e hëna deri të premten prej orës 8,30 deri në orën 16,30
 
Shuma neto e pagës bazë për vendin e punës: Inspektor për punë me informacione regjionale - 29.816,00 denarë.
 
Me kandidatët e zgjedhur do të kontraktohet marrëveshje për punësim me afat të caktuar deri më datën 31.12.2020.
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për të konkurruar. Kushtet e theksuara në shpalljen, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes.
 
Kandidatët janë të detyruar të paraqesin Fletëparaqitje që është shpallur në internet faqen e Drejtorisë Doganore www.customs,gov.mk. Fletëparaqitja plotësohet sipas udhëzimeve të dhëna me shkrim të qartë. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dëshmitë e kërkuara për plotësimin e kushteve sipas shpalljes.
Afati për paraqitjen e Fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 3 (tri) ditë pune llogaritur nga dita e shpalljes së njoftimit, përkatësisht më së voni deri më 05.02.2020 (e mërkurë). 
 
Zgjidhja e kandidatëve do të bëhet në afatin e paraparë në bazë të nenit 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune. 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet në arkivin e Drejtorisë së doganave ose me anë të postës në adresën në vijim: Rr. “Llazar Liçenoski” nr.13, 1000 Shkup, Arkivi i Drejtorisë së doganave (me shenjë “për shpalljen për punësim nr. 2/2020”). Numri i telefonit për kontakt 02 3116 188 Sektori për menaxhim me resurse njerëzore pranë Drejtorisë së doganave të RM-së. 
Fletëparaqitjet të pakompletuara dhe me vonesë nuk do të jenë lëndë e shqyrtimit nuk do të jenë lëndë shqyrtimi.