Të nderuar, 

Drejtoria e doganave organizon trajnime shtesë për përfaqësues të licencuar, në përputhje me nenin 33 të Ligjit për përfaqësimin në procedurat doganore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 180/14,154/15, 192/15 dhe 23/16). Në zbatim të nenit 12 paragrafi (1) të Ligjit për përfaqësimin në procedurat doganore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 180/14,154/15, 192/15 dhe 23/16), Drejtoria e doganave e revokon licencën e lëshuar për përfaqësim në procedurat doganore, nëse përfaqësuesi i licencuar ka dështuar dy herë të marrë pjesë në trajnimin shtesë të përmendur në nenin 33.

Mbështetur me nenin 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhëniet e punës Teksti i konsoliduar – (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 110/19) në lidhje me nenin 14, nenin 22 paragrafin 1 alinenë 2, paragrafin 3, paragrafin 8, paragrafin 13 dhe paragrafin 14 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM-së nr.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 143/19), Rregulloren për organizim dhe punë në Drejtorinë e doganave numër 02-017435/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0004 të datës 27.10.2015, numër 04-065421/15-0012 të datës 21.06.206, numër 04-065421/15-0041 të datës 25.06.2019, Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në Drejtorinë e doganave numër  02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0007 të datës 25.02.2016, numër 01-065421/15-0013 të datës 21.06.2016, numër 04-065421/15-0035 të datës 09.07.2018, numër 04-065421/15-0040 të datës 25.06.2019 dhe numër 04-065421/15-0048 të datës 21.11.2019 dhe njoftimin e Ministrisë së financave numër 18-1405/2 të datës 30.01.2020 Drejtoria e doganave shpall: 

 
                                                                                   SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2020
                      për punësimin e 1 (një) zbatuesi të punëve me kohë të caktuar, nga shkaktu i rritjes
                                          së vëllimit të punës, deri në fund të vitit fiskal (2020)  
 
Drejtoria e doganave shpall shpallje për punësimin e 1 (një) zbatuesi të punës për kohë të caktuar deri në fund të vitit fiskal (2020):  
 
1. Inspektor për punë me informacione regjionale në Seksionin për inteligjencë pranë Sektorit për kontroll dhe hetime, 1 zbatues, 
Kushtet e përgjithshme për të gjitha vendet e punës:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të përdorë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive, 
- të jetë i moshës madhore, 
- të ketë aftësi të plota shëndetësore për vendin e punës dhe
- me akt vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë të kryerjes të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.
 
Kushtet e posaçme për vendin e punës: Inspektor 
- niveli i kualifikimeve: më së paku arsim i lartë ose i mesëm, 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- pa përvojë pune,
 
Aplikantëve u kërkohet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: (dokumenta origjinale ose kopje të noterizuara)
- Dëshmi për shtetësinë;
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar masë e ndalesës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (nga gjykata ose Regjistri Qendror);
- Dëshmi Certifikatë - diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit; (për arsimin e mesëm – të gjitha dëftesat nga viti i parë deri në vitin e katërt dhe diplomë për përfundimin e arsimit të mesëm);
- Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë;
- Dëshmi për njohje të njërës gjuhë e cila më së shpeshti përdoret në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane); 
 
Orari i punës: Orë pune gjatë javës: 40 orë,
Orari i punës: nga e hëna deri të premten prej orës 8,30 deri në orën 16,30
 
Shuma neto e pagës bazë për vendin e punës: Inspektor për punë me informacione regjionale - 29.816,00 denarë.
 
Me kandidatët e zgjedhur do të kontraktohet marrëveshje për punësim me afat të caktuar deri më datën 31.12.2020.
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për të konkurruar. Kushtet e theksuara në shpalljen, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes.
 
Kandidatët janë të detyruar të paraqesin Fletëparaqitje që është shpallur në internet faqen e Drejtorisë Doganore www.customs,gov.mk. Fletëparaqitja plotësohet sipas udhëzimeve të dhëna me shkrim të qartë. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dëshmitë e kërkuara për plotësimin e kushteve sipas shpalljes.
Afati për paraqitjen e Fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 3 (tri) ditë pune llogaritur nga dita e shpalljes së njoftimit, përkatësisht më së voni deri më 05.02.2020 (e mërkurë). 
 
Zgjidhja e kandidatëve do të bëhet në afatin e paraparë në bazë të nenit 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune. 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet në arkivin e Drejtorisë së doganave ose me anë të postës në adresën në vijim: Rr. “Llazar Liçenoski” nr.13, 1000 Shkup, Arkivi i Drejtorisë së doganave (me shenjë “për shpalljen për punësim nr. 2/2020”). Numri i telefonit për kontakt 02 3116 188 Sektori për menaxhim me resurse njerëzore pranë Drejtorisë së doganave të RM-së. 
Fletëparaqitjet të pakompletuara dhe me vonesë nuk do të jenë lëndë e shqyrtimit nuk do të jenë lëndë shqyrtimi.  

 

 

 

 

 

 

 

Për të përmirësuar sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, dhe në kontekstin e aktualizimit të importeve të mbeturinave në Maqedoninë e Veriut, niveli i inspektimit dhe kontrollit të të gjitha llojeve të mbeturinave dhe substancave që mund të rrezikojnë shëndetin e qytetarëve është rritur më tej.

Në vitin 2020 Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të kryesojë Nënkomitetin e CEFTA-s për doganat dhe origjinën e mallrave.

Prioritetet e presidencës së Maqedonisë janë: lehtësimi i mëtutjeshëm i tregtisë me mallra dhe njohja e ndërsjellë e OAE-ve brenda CEFTA-s, integrimi më i madh i tregut të CEFTA-s me tregun e BE-së dhe promovimi i e-tregtisë ndërkufitare.

Këto përparësi u janë prezantuar palëve të CEFTA-s, organizatave ndërkombëtare dhe donatorëve në Bruksel ditët e fundit, si dhe Komisionit Evropian. 

82414343_204715343994502_1090221772428541952_n
83180308_232033944456347_696782856646557696_n
83866446_603996997000205_6352705862888325120_n
84163326_594572501394081_6516085796057907200_n
84514303_500743554188617_8445480814472331264_n
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Një takim dypalësh u mbajt sot në Drejtorinë e doganave me zyrtarë të lartë të Doganave Austriake, i cili përfshin detaje të aktiviteteve të ardhshme të projektit të ri IPA që do të përqendrohet në kapitujt e 16-të – Taksimet dhe 29-të Unionit Doganor, realizuar me ndihmën e ekspertëve të Austrisë.

Sot, më 24 janar 2020, në ambientet e Degës Doganore Gjevgjeli në bashkëpunim me Zyrën e Ozonit dhe Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapsinor, një mbledhje pune me temë: “Substancat / Përzierjet dhe pajisjet që përmbajnë substanca të dëmtimit të Ozonit (kontrolluar nga Protokolli i Montrealit), kontrolli i importit / eksportit, si dhe mënyrat popullore të kontrabandës së tyre”.

Mbledhja e punës adreson ndryshimet e fundit në zbatimin e legjislacionit kombëtar për kontrollin e këtyre substancave dhe pajisjeve që ndikojnë në dëmtimin e shtresës së ozonit të kontrolluar nga Protokolli i Montrealit.

Prezantohet gjithashtu përdorimi praktik i modelit identifikues Ultima ID Pro RI-700H, një donacion nga UNIDO për kontroll më të mirë të kimikateve të përmendura me qëllim të zvogëlimit dhe kufizimit të rreziqeve dhe kërcënimeve të tregtisë së paligjshme, si dhe për të mbrojtur mjedisin dhe shoqërinë.

Drejtoria e doganave, si gjithmonë, është në pararojë në zbatimin e masave të mbrojtjes mjedisore dhe shoqërore. 

Image-1 (12)
Image-1 (13)
Image-1 (14)
Image-1 (15)
Image-1 (16)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Edhe këtë vit nëpunësit doganor në mbarë botën përmes aktiviteteve të organizuara festojnë 26 janarin, Ditën ndërkombëtare të doganës. Festohet nën slloganin “Dogana kujdeset për mirëqenien e qytetarëve, prosperitetin dhe planetin”, me një përkushtim të pretendimeve të përbashkëta për sigurimin e zinxhirit ndërkombëtar për furnizim dhe sigurim të nevojave bashkëkohore dhe të posaçme të qytetarëve dhe shoqërisë. Potencohet siguria, prosperiteti dhe kushtet e sigurta dhe të shëndosha, domosdoshmëria për garantimin e standardeve ekonomike, ku autoritetet doganore bashkërisht me institucionet dhe organet tjera që veprojnë në kontroll, në mënyrë mbrojtëse dhe lehtësuese.

Sot, më datë 22 janar, në hapësirat e Laboratorit doganor solemnishtë është promovuar pajisje shumë e sofistikuar e prokuruar falë Komisionit evropian përmes programit IPA.

Drejtoria për punë doganore dhe të hyra e Mbretësirë së Bashkuar, Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut i dhuroi një skaner të ri të sofistikuar për kërkimin e automjeteve. Donacionin e dhuroi z. Adam Woodrow, oficer i lartë i Drejtorisë për punë doganore dhe të hyra të Mbretërisë së Bashkuar. 

Gjatë ditës së sotme, me kërkesë të një pjese të importuesve të automjeteve të përdorura kanë mbajtur takim pune në hapësirat e Drejtorisë së doganave. Në takim ishin të pranishëm përfaqësues të importuesve që kanë dhënë vërejtje për zbatimin e Ligjit për tatimin e automjeteve motorike që ka hyrë në fuqi nga data 01.01.2020.