Nga shkaku i përditësimit të Modulit për sistem të kontrollit të lëvizjeve të të mirave të akcizës në procedurën e prolongimit të akcizës, Drejtoria e doganave njofton përdoruesit e sistemit se deri në ora 21.00 lëvizja do të zhvillohet në procedurë rezervë me zbatimin e dokumentit administrativ me letër, pas cilës periudhë mund të kaloj tek parashtrimi i dokumentit të akcizës me letër.

Gjatë dy javëve të shkuara, nëpunësit doganor kanë zbuluar një emigrant ilegal, si dhe disa tentativa për kontrabandim të mallit të ndryshëm, ku dhe përkohësisht është mbajtur mall teknik, vegla, pjesë autmobilistike, konzola për video-lojra, detergjent, pije, pjesë për telefona celular dhe pjesë për video lojra, deviza dhe produkte kozmetike.

Në bazë të nenit 22  dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune Tekst i pastruar - („Gazeta Zyrtare e RM" nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 dhe Gazeta Zyrtare e RMV“ nr.110/19)  v.v. me nenin 14, neni  22 paragrafi 1 alineja 2, paragrafi 3, paragrafi 8, paragrafi 13 dhe paragrafi 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM “ nr.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 dhe Gazeta Zyrtare e RMV“ nr.143/19), Rregullorja për organizim dhe punë të Drejtorisë doganore numër 02-017435/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0004 të datës 27.10.2015, numër 04-065421/15-0012 të datës 21.06.206, 04-065421/15-0041 të datës 25.06.2019, Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore numër 02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0007 të datës 25.02.2016 numër 01-065421/15-0013 të datës 21.06.2016, numër 04-065421/15-0035 të datës 09.07.2018, numër 04-065421/15-0040 të datës 25.06.2019 dhe 04-065421/15-0048 të datës 21.11.2019 dhe numrin dhe njoftimin nga Ministria e Financave numër 18-11733/2 të datës 26.12.2019, Drejtoria doganore shpall:

                                                               SHPALLJE  PUBLIKE nr. 4/2019
 
       Për punësimin e 92 (nëntëdhjetë e dy) kryerës të punës me afat të caktuar të punës, për shkak të vëllimit                                  përkohësisht të shtuar të punës, deri në fund të vitit rrjedhës fiskal (2020)
 
Drejtoria doganore shpall njoftim për punësimin e 92 (nëntëdhjetë e dy) kryerës të punës me afat të caktuar deri në fund të vitit rrjedhës fiskal (2020):
 
1. Këshilltar i Drejtorit në Drejtorinë Doganore,1 zbatues, 
2. Shefi i Seksionit në Seksionin Kabinet i Drejtorit në Drejtorinë Doganore, 1 zbatues, 
3. Këshilltar për marrëdhënie me publikun në Shërbimin për marrëdhënie me publikun në Seksionin Kabinet i Drejtorit, 1 zbatues,
4. Shef i shërbimit për projekte dhe strategji në Shërbimin për projekte dhe strategji në Seksionin për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Projekte dhe Integrim Evropian, 1 zbatues, 
5. Këshilltar për projekte dhe strategji në Shërbimin për projekte dhe strategji në Seksionin për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Projekte dhe Integrim Evropian, 1 zbatues,
6. Këshilltar për administrimin me pullat e akcizës në Shërbimin për administrimin me pullat e akcizës në Seksionin për procedura të akcizës në Sektorin për akcizat,  1 zbatues,
7. Këshilltar i pavarur për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale në Shërbimin për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale në Seksionin për masa jotarifore dhe mbrojtje të të drejtave nga pronësia intelektuale në Sektorin e akcizave,  1 zbatues,
8. Operator Administrativ për kryerjen e trajnimeve në Seksionin për trajnime në Sektorin për menaxhim me resurse njerëzore, 1 zbatues,
9. Operator Administrativ në Shërbimin për kontroll dhe koordinim të buxhetit në Seksionin për financa dhe kontabilitet në  Sektorin për çështje financiare, 1 zbatues,
10. Operator Administrativ në Shërbimin për pagesa të detyrueshme në Seksionin për pagesë të të hyrave në  Sektorin për çështje financiare, 1 zbatues,
11. Operator Administrativ për mirëmbajtje aktuale të objekteve në Seksionin për investime dhe mirëmbajtje në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 1 zbatues,
12. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shkup 1 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 4  zbatues, 
13. Doganier në Zyrën Doganore Shkup 1 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 3 zbatues, 
14. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shkup 2 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 2  zbatues,
15. Doganier në Zyrën Doganore Shkup 2 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues,
16. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shkup 3 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 2  zbatues, 
17. Doganier në Zyrën Doganore Shkup 3 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 2 zbatues,
18. Doganier në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 4 zbatues, 
19. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallit në Zyrën Doganore Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues, 
20. Doganier në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Bllacë në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 6 zbatues, 
21. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Tetovë në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues,  
22. Doganier në Zyrën Doganore Tetovë në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues, 
23. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Autostrada Tabanovce në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
24. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Autostrada Tabanovce në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
25. Doganier në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Autostrada Tabanovce në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 5 zbatues, 
26. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Deve Bair në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
27. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Deve Bair në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
28. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e mbikëqyrjes për mbajtësit e autorizimeve në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 2 zbatues,  
29. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shtip në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues 
30. Doganier në Zyrën Doganore Shtip në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues 
31. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Veles në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues,
32. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Delçevë në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues, 
33. Operator Administrativ në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues, 
34. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Gjevgjeli në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli 4 zbatues, 
35. Doganier në Zyrën Doganore Dojran në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues, 
36. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Strumica në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 2 zbatues, 
37. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Kavadarci në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues,  
38. Doganier në Zyrën Doganore Bogorodica në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 2 zbatues, 
39. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Novo Sello në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 2 zbatues, 
40. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Novo Sello në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues, 
41. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e mbikëqyrjes për mbajtësit e autorizimeve në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
42. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Manastir në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 2 zbatues,
43. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Mexhitlija në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 3 zbatues, 
44. Udhëheqës i ndërrimit  në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Mexhitlija në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues,
45. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Mexhitlija në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 2 zbatues, 
46. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Prilep në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
47. Doganier në Zyrën Doganore Stenje në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
48. Doganier në zyrën doganore Aeroporti Shën Apostol Pali - Ohër në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
49. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Qafasan në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
50. Udhëheqës i ndërrimit në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Qafasan në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
51. Udhëheqës i ndërrimit në Zyrën Doganore Bllato në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
52. Doganier në Zyrën Doganore Bllato në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
53. Doganier në Zyrën Doganore Shën Naum në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
54. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Strugë në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
55. Mbledhës i pagesave në vendkalimet kufitare në Zyrën Kryesore Doganore Shkup në Shërbimin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare për Zyrat Kryesore Doganore Shkup në Seksionin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 2 zbatues,
56. Mbledhës i pagesave në vendkalimin kufitar në Zyrën Kryesore Doganore Kumanovë në Shërbimin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare për Zyrat Kryesore Doganore Kumanovë në Seksionin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 2 zbatues,
57. Mbledhës i pagesave në vendkalimin kufitar në Zyrën Kryesore Doganore në Gjevgjeli në Shërbimin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare për Zyrat kryesore doganore në Gjevgjeli në Seksionin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 3 zbatues. 
Kushtet e përgjithshme për të gjitha vendet e punës:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të përdorë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive, 
- të jetë i moshës madhore, 
- të ketë aftësi të plota shëndetësore për vendin e punës dhe
- me akt vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë të kryerjes të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.
Kushte të veçanta për vendin e punës:Këshilltar i Drejtorit
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku katër vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Shef i Seksionit 
- Nivelet i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, informatikë, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar për marrëdhënie me publikun
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, letërsi dhe njohuri të gjuhës (linguistikë), 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku një vit përvojë pune në fushën e doganierisë ose në profesion.  
Kushte të veçanta për vendin e punës: Shefi i Shërbimit të Projekteve dhe Strategjisë
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, letërsi dhe njohuri të gjuhës (linguistikë),  
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar për Projekt dhe Strategji
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku një vit përvojë pune doganore ose në profesion.  
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar për administrimin me pullat e akcizës 
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku një vit përvojë pune doganore ose në profesion.  
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar i pavarur për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale, 
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Operator Administrativ
- Niveli i kualifikimeve: arsimi i lartë ose i mesëm profesional,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku dy vjet përvojë pune doganore ose në.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Udhëheqës i ndërrimit
- Niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku dy vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore 
- Niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Zyrtar i Lartë Doganor
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe industria e tekstilit,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Zyrtar Doganor
- Niveli i kualifikimeve: arsimi i lartë ose i mesëm profesional, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Mbledhës i pagesave 
- Niveli i kualifikimeve: Gjimnaz ose arsim i mesëm profesional,
- Pa përvojë pune.
Aplikantëve u kërkohet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: (dokumenta origjinale ose kopje të noterizuara)
- Dëshmi për shtetësinë;
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar masë e ndalesës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (nga gjykata ose Regjistri Qendror);
- Dëshmi Certifikatë - diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit; (për arsim të lartë – diplomë dhe dëshmi për nivelin e shkallës së arsimit dhe notën mesatare, ose për arsimin e mesëm – të gjitha dëftesat (nga viti i parë deri në vitin e katërt) dhe diplomë për përfundimin e arsimit të mesëm;
- Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë;
- Dëshmi për njohje të njërës gjuhë e cila më së shpeshti përdoret në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane); 
- Vërtetim për përvojën e punës (Pasqyrë e të dhënave të regjistruara në Regjistrin lëshuar nga Fondi pensional dhe invalidor i Maqedonisë - kjo vlen vetëm për vendet e punës ku kërkohet përvoja e punës).
Orari i punës: Orë pune gjatë javës: 40 orë,
Orari i punës: nga e hëna deri të premten prej orës 8,30 deri në orën 16,30
Shuma e neto pagës bazë për vendin e punës: Këshilltar i Drejtorit – 47.824,00 denar, Shef i Seksionit -41.817,00 denar, Shef i Shërbimit - 35.823,00 denar, Udhëheqës i ndërrimit - 35.169,00 denar, Këshilltar i pavarur - 34.110,00 denar, Këshilltar - 32.386,00 denar, Zyrtar i lartë doganor- 32.724,00 denar, Zyrtar doganor - 24.328,00 denar, Operator administrativ për Zyrë kryesore doganore 23.821,00 denar, Operator – 28.960,00 denar, Operator administrativ - 25.534,00 denar dhe mbledhës pagesash 17.835,00 denar.  
Me kandidatët e zgjedhur do të kontraktohet marrëveshje për punësim me afat të caktuar deri më datën 31.12.2020.
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për të konkurruar. Kushtet e theksuara në shpalljen, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes.
Kandidatët janë të detyruar të paraqesin Fletëparaqitje që është shpallur në internet faqen e Drejtorisë Doganore www.customs,gov.mk. Fletëparaqitja plotësohet sipas udhëzimeve të dhëna me shkrim të qartë. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dëshmitë e kërkuara për plotësimin e kushteve sipas shpalljes.
Afati për paraqitjen e Fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 3 (tri) ditë pune llogaritur nga dita e shpalljes së njoftimit, përkatësisht më së voni deri më 26.12.2019 
Zgjidhja e kandidatëve do të bëhet në afatin e paraparë në bazë të nenit 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune.  
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet në arkivin e Drejtorisë doganore ose me anë të postës në adresën në vijim: Rr. “Llazar Liçenoski” nr.13, 1000 Shkup, Arkivi i Drejtorisë doganore (me shenjë “për shpalljen për punësim nr. 4/2019”). Numri i telefonit për kontakt 02 3116 188 Sektori për udhëheqje me resurse njerëzore pranë Drejtorisë doganore të RM-së. 
Fletëparaqitjet të pakompletuara dhe me vonesë nuk do të jenë lëndë e shqyrtimit (nuk merren parasysh). 
 

Fletëparaqitje për punësim

 

 

Automjetet do të taksohen sipas kategorisë ekologjike. Nga një janari, për automjetet deri në 10.000 euro vlerë, shuma e tatimit do të përllogaritet vetëm sipas emisionit të CO2. Diferenca në kategorinë ekologjike të automjeteve do të reflektohet në lartësinë e tatimit edhe kur bëhet fjalë për automjetet me motorë me naftë edhe ato me benzinë. Automjeti me vlerë të njëjtë dhe emision të njëjtë CO2, nëse është me motor benzinë do të paguaj tatim më të vogël. Për shembull, për të gjitha automjetet me vlerë deri në 10.000 euro dhe emision CO2 prej 130 gram në kilometër, nëse janë me motor me benzinë tatimi do të jetë 6.500 denarë ndërsa nëse motori është me naftë – dyfish më shumë. 

Në baze të nenit 42 paragrafit 3 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15, 106/15, 153, 190/16, 21/18 dhe 22/19), Vendimit për dhënien e pëlqimit për zbatimin e procedurës për zgjedhjen e personit juridik i cili kryen veprimtari ose posedon leje për grumbullimin dhe/ose transportimin e hedhurinave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 118/19), Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë, shpall

 

 

                                                                     THIRRJE PUBLIKE   2/2019

                          Për zgjedhjen e personit juridik i cili kryen veprimtari ose posedon leje për grumbullimin , dhe/ose                                            transportimin , përpunimin, riciklimin dhe asgjësimin e hedhurinave

 

Kriterium për zgjedhjen e personit juridik është marrja sa më e shpejtë e sendeve të lujtshme lëndë të kësaj thirrjeje publike në afatin sa më të shkurtër të mundshëm.

Marrja e sendeve të lujtshme bëhet pa kompenzim.

Personi juridik i zgjedhur në thirrjen publike ka për obligim që të kryej marrjen e sendeve të lujtshme lëndë të kësaj thirrjeje publike nga lokacionet e dhëna dhe të njëjtat ti  transportoj si hedhurina në mënyrë përkatëse, në pajtim me dispozitat ligjore.

Sendet shtetërore gjinden në Drejtorinë qendrore në Shkup, Dogana Shkup, Dogana Kumanovë, Shtip, Gjevgjeli dhe Manastir me njësitë doganore dhe vendkalimet kufitare për trafik rrugor.

Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjithë personat juridik të vendit, të cilët posedojnë Leje valide për mbledhjen, përpunimin, riciklimin dhe shkatërrimin dhe/ose transportimin e hedhurinave, e dhënë nga organi kompetent.

Personi për kontakt lidhur me thirrjen publike është: Valentina Çuçanova, tel. 070 358 766, adresa elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose Zulqufli Jashari, tel 070 740 013, adresa elektronike Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Informacione më të hollësishme për sendet e lujtshme (lista e sendeve të lujtshme), si dhe dokumentacioni i nevojshëm lidhur me thirrjen publike mund të merret personalisht në Drejtorinë doganore, Sektori për punë administrative dhe teknike, rr. “Llazar Liçenoski” nr.13–1000 Shkup ose nëpërmjet këtij linku http://www.customs.gov.mk i shpallur në faqen e internetit të Drejtorisë doganore.

 

Afati i fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje është deri më 6.11.2018 në ora 16:30.

 

Инструкција по јавен повик

Sot, me një fjalim përshëndetës të Drejtorit të Drejtorisë Doganore Gjoko Tanasoski, Ministrja e Financave Nina Angelovska dhe Prorektorja e Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup Biljana Angelovska zyrtarisht u mbyll konferenca tre-ditore PIKARD, e organizuar nga Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë Veriore, në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Shën Kirili dhe Metodi, dhe me mbështetje nga Organizata Botërore e Doganave dhe Dogana e Koreës.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 11/15, 215/15, 192/16, 21/17 dhe 181/17) dhe pikës 8 të Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015.

 

                                    DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

                                                                          Shpall

                                                               THIRRJE PUBLIKE Nr.3/19

Për mbledhjen e ofertave për të lidhur kontratë për shfrytëzimin e hapësirës punuese për Njësinë doganore Kavadarcë (për hapësirën punuese për import dhe eksport – terminal)

Dokumentet të cilat ofertuesi duhet t’i dorëzoj dhe kushtet që duhet t’i plotësoj, si dhe mënyra e përzgjedhjes janë dhënë në Udhëzimin për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-070618/18 datë 15.02.2013 i publikuar në faqen e internetit të Drejtorisë doganore www.customs.gov.mk, nga ku edhe mund të merret.

Afati për dorëzimin e ofertave është 14 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në mjetet e informimit publik.

Ofertat të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e paraparë, si dhe ato të cilat nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme nuk do të merren në shqyrtim.

Ofertat dorëzohen në këtë adresë:

Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Sektori për punë administrative dhe teknike

(me shënimin “për Thirrjen publike nr. 3/19”)

Rr. Llazar Liçenovski nr.13

1000 Shkup

 

 

Drejtori i Drejtorisë Doganore Gjoko Tanasoski, Ministrja e Financave Nina Angelovska dhe Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Doganave Kunio Mikuria, në oborrin e Drejtorisë doganore sot mbollën pemën e paqes.

Tanasoski: Mbetemi të përkushtuar në zbatimin e standardeve të Organizatës Botërore të Doganave dhe krijimin e kushteve më të mira në punën doganore dhe tregtinë ndërkufitare

Digjitalizimi i procedurave doganore dhe prioritetet më të rëndësishme të Drejtorisë Doganore sot u prezentuan para përfaqësuesve të IHEDN (Instituti për Studime të Larta në Mbrojtjen Kombëtare).