Mbështetur me nenin 7 paragrafin 4 të Ligjit për Drejtorinë e doganave (Gazeta zyrtare e RM nr. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16, 120/18 and 248/18), drejtori i Drejtorisë së doganave solli 

 

                 DREJTIM TË LËVIZJES SË MALLIT NËPËR KORRIDORET E GJELBËRTA BRENDA CEFTA-s

I. Dispozitat e përgjithshme 

1. Qëllimi i këtij drejtimi është të sqarojë mënyrën e lëvizjes së mallrave nëpër korridoret e gjelbërta brenda CEFTA-s.

2. Përhapja e virusit korona në periudhën e kaluar në botë dhe në kontinentin Evropian ka çuar në prezantimin e masave shumë të rrepta nga shumë vende anëtare të CEFTA-s, si dhe në nivelin e BE-së për të parandaluar përhapjen e pandemisë. Shembujt më të qartë të politikave të tilla janë ndalimet e udhëtimit të vendosura nga vende të ndryshme të BE-së, si dhe rivendosja e kontrolleve kufitare (përfshirë ato me masa sanitare) në kufijtë e brendshëm dhe të jashtëm të BE-së.

3. Vendet e Ballkanit Perëndimor, në periudhën e kaluar kanë ndërmarrë masa të ndryshme për transportin e mallrave, të cilat në një periudhë të caktuar kanë shkaktuar vonesa në vendkalime të caktuara kufitare. Sidoqoftë, pavarësisht nevojës për të prezantuar masa të rrepta sanitare, fluksi i mallrave dhe, më e rëndësishmja, mallrat me rëndësi parësore (ushqim - ushqim për kafshët - ilaçe - pajisje mjekësore) në asnjë mënyrë nuk duhet t'i nënshtrohen ndonjë kufizimi ose ndalese.

4. Duke pasur parasysh që gjendja e jashtzakonshme do të zgjasë për ca kohë, përveç dëmit të shkaktuar nga humbja e jetës së njerëzve, ekonomia e përgjithshme e kontinentit Evropian, si dhe tregtia e përgjithshme, mund të pësojnë dëme të mëdha. Vendet e CEFTA-s, duke shprehur frikën e tyre për ndërprerje të mundshme të lëvizjes ndërkufitare të mallrave, të cilat mund të shkaktojnë vonesa të caktuara në furnizimin e mallrave, kanë marrë masa të caktuara për të përshpejtuar lëvizjen e mallrave në CEFTA.

5. Si hap i parë për të kapërcyer këtë situatë, vendet anëtare të CEFTA-s, bazuar në rekomandimet e Presidencës Maqedonase me Nënkomitetin për doganat dhe origjinën e mallrave, themeluan një Trup koordinues të CEFTA-s, në mënyrë që të shkëmbejnë informacione midis të gjitha palëve të CEFTA-s. Trupi koordinues përbëhet nga përfaqësues të ministrive përgjegjëse për tregti (pikat e kontaktit të CEFTA) dhe përfaqësues të administratave doganore. Trupi Koordinues i CEFTA ndihmon Sekretariatin e CEFTA-s.

6. Në këtë drejtim, hapi i parë për rregullimin më të mirë të tregtisë janë prezantuar korridoret prioritare "të gjelbër" për Ballkanin Perëndimor. Këto korridore të gjelbëra përbëhen nga tre akse kryesore:

A. Kufiri HU/SRB - Beograd - Kufiri SRB/MK - Shkup - Kufiri MK/ EL (me një degë drejt Kosovës dhe Prishtinës) || Kufiri RO/ SRB - kufiri SRB / MNE Beograd - Podgorica - (porti) Bar.

B. HR/BiH-Sarajevë- (porti i) Ploce (HR) || Kufiri HR/SRB - kufiri Beograd SRB/ BG. || Kufiri SRB / BiH- Sarajevë- kufiri BiH / MNE - kufiri MNE / KOS-Prishtinë

C. (Porti i) Durrësit- Tiranë- kufiri ALB / MK-Shkup- Kufiri MK / BG dhe Porti i Durrësit -Fier - kufiri ALB / EL || Kufiri ALB / KOS -Pristina- KOS / MK kufiri || ALB / MNE kufiri -Podgoricë.

7. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pikat kufitare kryesore të korridoreve të gjelbërta janë vendkalimet kufitare: Tabanoc, Bllacë dhe Qafëthanë, për të cilat jemi të detyruar të sigurojmë fluks 24/7 në drejtim të lëvizjes së mallrave. Lista e të gjitha vendkalimeve kufitare të hapura për lëvizjen e të gjitha mallrave në CEFTA mund të gjenden në këtë link:https://cefta.int/covid-19/#1462889556008-5268e54e-1525

8. Brenda CEFTA-s, gjithashtu është harmonizuar lista e përparësive të CEFTA-së, ku do të sigurohen mallrat që do të kenë të drejtën e rrugës. Autoritetet doganore janë të përkushtuara që korridoret prioritare "të gjelbërta" duhet të ofrojnë qasje parësore ndaj mallrave të listuara në Listën Prioritare të CEFTA-s. Lista është në dispozicion në këtë link: https://cefta.int/covid-19/#1586879985044-b98d1fca-7ccb

9. Përmes të gjitha vendkalimeve kufitare të listuara, si dhe përmes atyre që ndodhen në korridorin e gjelbër, bëhet lëvizja e të gjitha mallrave, ndërsa për një grup të caktuar mallrash (të listuara në listën e mallrave me përparësi) të cilat janë në listën e përparësive, sigurohet një kalim përparësor. Kryqëzimi me përparësi i automjeteve që transportojnë këtë lloj mallrash sigurohet në dy mënyrat vijuese.

10. Së pari, është e dëshirueshme që çdo drejtues i një automjeti të ketë një shenjë - një etiketë të letrës së gjelbër në formatin A4, ku do të shkruhet teksti i mëposhtëm CEFTA ESSENTIAL GOODS. Kjo shenjë duhet të jetë e dukshme në kabinën e shoferit.

CEFTA ESSENTIAL GOODS

11. Së dyti, informacioni mbi llojet e mallrave para mbërritjes dërgohet dhe merret përmes sistemit elektronik SEED. Identifikimi i këtij lloji të mallrave do të bëhet në bazë të shenjave tarifore, të shënuara në deklaratat e eksportit dhe tranzitit. Në deklaratat doganore të eksportit, identifikimi do të bazohet në kodin tarifor 10-shifror. Në deklaratat e tranzitit, identifikimi do të bëhet në bazë të një shenje 6-shifrore në nën-numrin tarifor. Zhdoganimi fillestar doganor ku fillon procedura e dërgimit të mallrave duhet të mundësojë hyrjen e nënkërkuesve tariforë në deklaratën e tranzitit (pa ndryshuar Rregulloren për mënyrën e plotësimit të deklaratës doganore dhe kodin të përdorur gjatë plotësimit të deklaratës doganore) të ashtuquajturat korridoret e gjelbërta do të sigurohen për këtë lloj mallrash, me qëllim të përshpejtimit të procedurës doganore.

12. Duke pasur parasysh që hyrja e paragrafit tarifor në deklaratën e tranzitit në Republikën e Maqedonisë së Veriut është vullnetare, duhet të theksohet se kryqëzimi me përparësi për këtë lloj malli është i mundur vetëm nëse ky lloj malli përfshihet në deklaratën e tranzitit, sepse është mënyra e vetme për të identifikuar në listën e përparësive të mallrave. Ne vërejmë që lista e mallrave themelorë për të cilët sigurohet kalimi me përparësi mund të ndryshohet dhe harmonizohet me të gjitha vendet e CEFTA-s. Nëse bëhet fjalë për një dërgesë kolektive në të cilën mallrat transportohen pjesërisht nga lista e mallrave bazë, dërgesa e tillë do të konsiderohet gjithashtu si një dërgesë prioritare.

13. Siç u tha më parë, zyrat doganore të destinacionit, përkatësisht zyrat doganore nga korridoret e gjelbërta, do të pajisen me një mesazh njoftimi përmes sistemit SEED, pra një mesazh para mbërritjes, dhe lista e SEED do t'i dorëzohet shërbimeve të inspektimit elektronik në shërbimet e inspektimit kufitar, adresat e dhëna nga ato autoritete. Në këtë drejtim, është krijuar një Udhëzues i ri i përdoruesit për përdorimin operacional të sistemit SEED në lidhje me procedurat për sigurimin e rrjedhës së shpejtë të dërgesave me mallra themelore brenda korridoreve të gjelbërta.

14. Vërejmë që procedura në fjalë do të zbatohet nga data 17.04.2020, deri në momentin kur janë në fuqi masat e veçanta të jashtëzakonshme për parandalimin e përhapjes së epidemisë.

15. Për qëllime të aplikimit të njëtrajtshëm, është e nevojshme të njihen të gjithë pjesëmarrësit në procedurën doganore me një shënim që përdorimi i procedurës në fjalë është vullnetare, d.m.th. paraqitësi i deklaratës së tranzitit në zyrën fillestare doganore mund të shkruaj një numër tarifor, nëse dëshiron të sigurojë përparësi në vendkalimet kufitare të vendosura në korridoret e gjelbërta, në rastet kur transportohen mallra që janë në listën e përparësive.

Lista e mallrave themelore me përparësi

Ky drejtim hyn në fuqi më datë 17.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me rastin e ditës së Drejtorisë së doganave, 14 prill, të gjithë të punësuarit dhuruan fonde si pjesë e aksionit humanitar që kryhet çdo vit.

Sot, më 14 prill, Drejtoria e doganave shënon 28 vjet pavarësi, sovranitet dhe kontroll mbi territorin doganor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vendim për shfuqizimin e detyrimeve të importit - shkalla e doganës për mishin e ngrirë të derrit dhe dhjamit të derrit të pastruar nga mishi dhe dhjamit të shpendëve, të papjekura ose të distiluara ndryshe, të freskëta, të ftohta, të ngrira, të kripura, në shëllirë, të thata ose tymosura. 
 
 

 

"Drejtoria e doganave, së bashku me të gjitha organet dhe Ministritë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të ruajtur aktivitetin ekonomik dhe mbështetjen e eksportit", nënvizoi drejtori i Drejtorisë së doganave Gjoko Tanasoski në konferencën e sotme për shtyp duke informuar rreth masave specifike në zonën e tregtisë ndërkufitare.

Duke pasur parasysh Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për orën pilicore në periudhën nga ora 16:00 deri në 05:00, ne dëshirojmë t'ju informojmë se nga data 09.04.2020:

1. Orari i punës për Zyrën doganore Strumicë, pranë Degës doganore Gjevgjeli do të rregullohet si më poshtë:

• nga e hëna deri të premten nga 08.30 - 16.30 për procedurat doganore për import,

• nga e hëna deri të premten nga 08.30 - 22.00 për procedurat doganore për eksport, dhe për fundjavë dhe pushime nga 10,00 - 22.00 për procedurat doganore për eksport.

Ky orar i punës punës do të jetë i vlefshëm për sa kohë që vendimi i marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndalon lëvizjen e popullatës në mbarë territorin e vendit, me qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjes infektive COVID-19 dhe mbrojtjen e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

 

 

Duke pasur parasysh Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për zbatimin e orës policore në periudhën nga ora  16:00 deri në 05:00, nga e hëna deri të premten, ju informojmë se Drejtoria e doganave do të punojë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme si më poshtë:

- Drejtoria qendrore e doganave, gjatë ndalimeve të udhëtimit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, çdo ditë nga e hëna deri të premten në nga 7:30 - 14:30.

- Orari i punës i zyrave doganore mbetet i pandryshuar, gjegjësisht zyrat doganore do të punojnë në përputhje me vendimet e miratuara të vlefshme për orët e punës.

 

Si rezultat i krizës së krijuar nga pandemia COVID-19, ka çështje që lidhen me zbatimin e rregulloreve doganore në procedurën e vendimmarrjes, procedurat doganore dhe formalitetet doganore, si dhe zbatimin e procedurave që lidhen me mallrat e akcizës, veçanërisht në fushën e procedurave me alkool etilik të destinuar për objektet shëndetësore dhe ndërmarrjet për prodhimin e dezinfektuesve. Për raste të caktuara të listuara më poshtë, ekzistojnë dispozita ekzistuese në dogana dhe rregullore të akcizave që ofrojnë zgjidhje të përshtatshme në këto rrethana të jashtëzakonshme.

Në përputhje me vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje me masat për parandalimin dhe përhapjen e koronavirusit COVID 19, dëshirojmë t'ju informojmë për sa vijon:

Në zbatim të Vendimit për ndryshimin e vendimit për masat për parandalimin dhe përhapjes së koronavirusit COVID19 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ Nr. 92/20) në vend që të ndalojë eksportet, eksporti i operatorëve ekonomikë dhe prodhuesve të maskave mbrojtëse është i kufizuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

Përkatësisht, sipas këtij vendimi, operatorët ekonomikë, prodhuesit ose importuesit në procedurën doganore mund të eksportojnë maska mbrojtëse të bëra prej letre, leshi celuloze ose fibra celuloze me kodin tarifor 4823 90 85 dhe maska plastike me filtër tekstili me kodin tarifor 6307 90 98 00, me anë të të cilit është bashkangjitur secili eksport i maskave mbrojtëse në deklaratën doganore. Deklaratë nga eksportuesi dhe prodhuesi se në çdo kohë në depo ka 20 përqind të prodhimit mesatar ditor të maskave mbrojtëse, e cila sasi ka për qëllim ekskluzivisht për nevojat e tregut të brendshëm.

Lidhur me Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për kufizimin e eksportit të grurit dhe miellit nga grurit botuar në Gazetën Zyrtare të RMV-së nr. 90), dëshirojmë t'ju informojmë se në vend të ndalimit të eksporteve, eksporti i miellit të grurit gjatë një muaji është i kufizuar në 70 përqind të sasisë totale të miellit të grurit të prodhuar në muajin e kaluar. Kufizimi do të zbatohet përmes lëshimit të lejeve nga Ministria e ekonomisë përmes sistemit me një ndalesë për lejet për import, eksport dhe transit të mallrave - EHIM, nën emrin e licencës E004 ME ".

 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 dhe 187/13), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 02/13, 92/13 dhe 177/13) dhe pikës 8 të Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015.

 

                                      DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  SË VERIUT

                                                                                     Shpall

                                                                   THIRRJE PUBLIKE Nr.1/20

   Për mbledhjen e ofertave për lidhje të kontratës për shfrytëzimin e hapësirës punuese për organet doganore:

A. Hapësira punuese multimodale importuese-eksportuese Njësia doganore Shkupi 4

1.Dokumentet të cilat ofertuesi duhet t’i dorëzoj dhe kushtet që duhet t’i plotësoj, si dhe mënyra e përzgjedhjes janë dhënë në Udhëzimin për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015 i publikuar në faqen e internetit të Drejtorisë doganore www.customs.gov.mk, nga ku edhe mund të merret.

2.Për ofertuesit për hapësirën punuese multimodale importuese-eksportuese Njësia doganore Shkupi 4, përveç kushteve të parashikuara në pikën 1 të thirrjes publike, duhet t’i plotësojnë edhe  kushtet e veçanta, respektivisht të ofrojnë hapësirë punuese ku vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve të doganore të mallit të ngarkuar në automjete transportuese dhe malli i cili bartet nëpërmjet rrugës hekurudhore, ofertuesi të posedoj përgatitje për manipulim me mallin, ngarkim/shkarkim i cili bartet nëpërmjet rrugës hekurudhore.

Afati për dorëzimin e ofertave është 14 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në mjetet e informimit publik.

Ofertat të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e paraparë, si dhe ato të cilat nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme nuk do të merren në shqyrtim.

Ofertat dorëzohen në këtë adresë:

Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Sektori për punë administrative dhe teknike

(me shënimin “për Thirrjen publike nr. 1/20”)

Rr. Llazar Liçenovski nr.13   

1000 Shkup