alkoholni pijaloci.jpg02112016

Предмет на оданочување


На акциза на пиво подлежат:
- производите од тарифниот број 2203 со содржина на алкохол поголема од 0,5% вол. и
- производите од тарифниот број 2206 кои содржат мешавина од пиво и безалкохолни пијалаци и со содржина на алкохол поголема од 0,5% вол.