Фитосанитарна

Тука треба да стои текст за животна средина. Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.

Заштитени растенија, животни, габи и нивни делови – CITES (првиот наслов)

 
Текстот да биде:
Законски основ : Закон за заштита на природата
Закон за заштита на природата  уредува заштитата на природата преку заштита на биолошката и пределската разновидност и заштита на природното наследство, во заштитени подрачја и надвор од заштитени подрачја, како и заштитата на природни реткости.
Согласно Законот за животна средина Министертвото за животна средина и просторно планирање ги издава следните дозволи:
 
-Дозвола за увоз /извоз на загрозени и заштитени диви раститенија, габи и животни и нивни делови

Oзон  (вториот наслов)

Законски основ: ЗАКОН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Правното или физичкото лице кое врши увоз и/или извоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или на производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка треба да поседува дозвола за увоз и/или извоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка и/или на производи кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка, која ја издава Министерство за животна средина и просторно планирање.
 

НАСЛОВ секогаш во хеадинг 3

Тука треба да стои текст за животна средина. Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина. Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.Тука треба да стои текст за животна средина.