Почитувани корисници,

на следните линкови можете да ги превземете репликациските фајлови за ажурирање на клиентскиот софтвер во Асикуда системот.

Внатрешни испостави - репликациски фајлови 2019

5042 - ЦИ Аеродром Охрид

5070 - ЦИ Ќафасан стоково

2030 - ЦИ Табановце стоково

4040 - ЦИ Кавадарци

1080 - ЦИ Тетово и 1075-ЦИ Блаце стоково

5060 - ЦИ Струга и 5040 ЦИ Охрид

5030 - ЦИ Прилеп и 3030 - ЦИ Делчево

4050 - ЦИ Струмица и 4060-ЦИ Ново Село стоково

3050 - ЦИ Велес и 1020-ЦИ Слободна зона Скопје

3030 - ЦИ Делчево

3010 - ЦИ Штип

2050 - ЦИ Деве Баир и 2051 ЦИ Деве Баир патнички

2010 - ЦИ Куманово

5010 - ЦИ Битола, 5020-ЦИ Меџитлија стоково

4020 - ЦИ Гевгелија

1050 - ЦИ Аеродром

1025 - ЦИ Пошта

1015 - ЦИ Скопје 2

1014 - ЦИ Скопје 4

1013 - ЦИ Скопје 3

1010 - ЦИ Скопје 1

 

Гранични испостави и збирни сервери - репликациски фајлови

Сервер 1000 - за СНИО (2005-2009)

Сервер 1000 - за СНИО заклучно со 2004 година

Апликација за изработка на ПП50 образец за плаќање на царински давачки

 

1. Прекин заради изработка на бекап на база

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради вршење бекап на податоци.

ИспоставаПериод на прекинВреметраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид

од Понеделник до недела - секој ден и празници

03:30ч - 04:25ч
1025 Пошта Скопјеод Понеделник до недела - секој ден и празници04:30ч - 04:50ч
1013 Терминал увозод Понеделник до недела - секој ден и празници22:00ч – 22:45ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници00:00ч - 01:00ч
1015 Терминал извозод Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 03:57ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
3010 Штипод Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:25ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
4020 Гевгелијаод Понеделник до недела - секој ден и празници04:30ч - 05:00ч
4040 Кавадарциод Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 06:15ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 03:45ч
5010 Битола
5020 Меџитлија
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:10ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 03:45ч

За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.

 

2. Прекин заради превземање на податоци од сервер

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради превземање на податоци.

ИспоставаПериод на прекинВреметраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид
секој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 05:43ч
1010 Скопјесекој ден – и за време на викенд и празници05:20ч - 06:30ч
1025 Пошта Скопјесекој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 05:38ч
1013 Терминал увозсекој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:50ч
1030 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:25ч
1015 Терминал извозсекој ден – и за време на викенд и празници06:15ч - 06:40ч
2010 Кумановосекој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 06:00ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:30ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој ден – и за време на викенд и празници05:05ч - 05:20ч
3010 Штипсекој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 06:00ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 05:57ч
4040 кавадарцисекој ден – и за време на викенд и празници01:00 – 02:40 ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:30ч
4020 Гевгелијасекој ден – и за време на викенд и празници05:10ч - 05:40ч
4010 Богородица патнички
4015 Богородица стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:20ч - 05:25ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:35ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:25ч - 05:30ч

За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.

 

3. Прекин заради полнење на гаранции

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради полнење на гаранции.

ИспоставаПериод на прекинВреметраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид
секој работен ден17:30ч – 19:26ч
1010 Скопјесекој работен ден17:30ч – 19:00ч
1025 Пошта Скопјесекој работен ден20:00ч – 21:38ч
1013 Терминал увозсекој работен ден17:30ч – 17:53ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
секој работен ден17:30ч – 18:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој работен ден02:30ч – 04:11ч
1015 Терминал извозсекој работен ден17:30ч – 18:00ч
2010 Кумановосекој работен ден20:00ч – 20:20ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој работен ден22:00ч – 23:15ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој работен ден21:00ч – 22:10ч
3010 Штипсекој работен ден17:30ч – 17:50ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој работен ден23:00ч – 00:40ч
4040 Кавадарцисекој работен ден17:30ч – 18:30ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој работен ден17:00ч – 18:20ч
4020 Гевгелијасекој работен ден20:30ч – 20:50ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој работен ден23:00ч – 02:30ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој работен ден21:00ч – 21:15ч

За време на полнењето на гаранциите АСИКУДА апликацијате не работи.

Регистрација во системот

За добивање на кориснички привилегии во ASYCUDA системот потребно е до архивата на Царинската управа да се поднесе следново барање

Барање за кориснички имиња во системите на Царинска управа

 

Е- регистрација во системот

Со зголемување на бројот на електронски апликации во Царинската управа наменети за економските оператори, се зголемува и бројот на корисници на истите.  Заради поедноставување на процедурата за добивање на пристап кон електронските системи воведовме единствен образец, со кој идните корисници ќе можат да добијат пристап кон еден или повеќе електронски системи. Од една страна ќе се упрости процедурата за пристап на економските оператори, а од друга страна ќе се зголеми ефикасноста во поглед на менаџирање на човечките ресурси  во Царинската управа кои работат на оваа проблематика и во другите служби кои работат на проследување на документите или нивно архивирање.
 
Со употреба на оваа постапка се предвидува електронско поднесување на барање потпишано со валиден дигитален сертификат  за пристап кон електронските системи на Царинската управа. Целата постапката завршува во моментот на доставување на барањето кај одговорното лице во Царинската управа за обработка на барањето.
  
За да поднесе електронско барање за пристап потребно е економскиот оператор да поседува валиден дигитален сертификат издаден од квалификуван издавач на сертификати во Република Македонија со одобрение од Министерството за информатилко општество и администрација, односно од КИБС или МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ. Барањата потпишани со други дигитални сертификати се сметаат за невалидни.

Електронско барање за кориснички имиња во системите на Царинска управа