Менаџмент

Директор СТЕФАН БОГОЕВ маил: stefan.bogoev_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 322 43 42
Заменик директор МУАРЕМ АСАНИ маил: muarem.asani_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 23
Советник на директорот МИТКО ДИМИТРОВСКИ

маил: mitko.dimitrovski_at_customs.gov.mk 

моб: 071 332 025

Советник на директорот ТОНИ СТАНКОВСКИ 

маил: toni.stankovski_at_customs.gov.mk 

моб: 071 392 195

Советник на директорот ГОРАН ГЕРОВСКИ

маил: goran.gerovski_at_customs.gov.mk

Независки оделенија

Началник на Одделение за соработка со директорот - Кабинет на директорот маил: 
тел: 02/ 329 39 25
моб:
Началник на Одделение за внатрешна ревизија МАЈА ХРИСТОВ маил: maja.hristov_at_customs.gov.mk
моб: 070 362 573

Царинарници

Управник на царинарница Скопје МЕЛИХА ПАНЕВА маил:meliha.paneva_at_customs.gov.mk 
тел: 02/3174 255
моб: 
Управник на царинарница Куманово ХУЛУСИ ЈАШАРИ маил: hulusi.jashari_at_customs.gov.mk
тел: 031/ 41 13 41
моб: 071 248 171
Управник на царинарница Штип ИВАН СПАСОВСКИ маил: ivan.spasovski_at_customs.gov.mk
тел: 032/ 38 08 03
моб: 
Управник на царинарница Гевгелија ТАЊА ИЛИJОСКА маил: tanja.ilijoska_at_customs.gov.mk
тел: 034/ 23 01 01
моб: 071 248 176
Управник на царинарница Битола ИГОР ЈОЛЕСКИ маил: igor.joleski_at_customs.gov.mk
тел: 047/ 26 93 36
моб: 072 239 352

Сектор за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција

Помошник директор  ЗЛАТКО ВЕТЕРОВСКИ

zlatko.veterovski_at_customs.gov.mk

тел: 02/ 329 39 83

моб: 070 392 957

Началник на Одделение за меѓународна соработка и европски интеграции ИЛИЈА ЈАНОСКИ

маил: ilija.janoski_at_customs.gov.mk

тел:02/329 39 10

моб: 071 232 274

Началник на Одделение за проекти и стратешко планирање КАТЕРИНА ДОНЕСКА маил: katerina.doneska_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 25
моб: 070 315 571

Сектор за царински систем

Помошник директор на Сектор за царински систем ГОРДАНА ДИНЕСКА маил: gordana dineska_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 32
Началник на Одделение за царинска тарифа, вредност и потекло ЛИДИЈА ЛЕКОСКА маил: lidija.lekoska_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 94
моб: 071 230 755
Началник на Одделение за царински и даночни постапки СОЊА ФИЛЕВСКА маил: sonja.filevska_at_customs.gov.mk 
моб:070 733 211 
Началник на Одделение за гранични и транзитни формалности
Началник на Одделение за лабораторија НАТАЛИЈА КРУШАРОВСКА маил: natalija.krusarovska_at_customs.gov.mk
моб: 071 248 154
Началник на Одделение за интегрирана тарифа ТАРИМ ОГНЕН НАУМОВ

маил: ognen.naumov_at_custom.gov.mk

тел: 02/ 329 39 07

моб: 075 673 273

Сектор за професионална одговорност

Помошник директор на Сектор за професионална одговорност РЕШАТ РАМАДАНИ маил: resat.ramadani_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 83
моб: 071 248 142
Началник на Одделение за внатрешна контрола ЛИДИЈА ТАСЕВА

маил: lidija.taseva_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 317 42 55 

моб: 070 340 817

Началник на Одделение за интегритет ЈУЛИЈА НИКОЛОВСКА маил: julija.nikolovska_at_customs.gov.mk
тел: 02/311 61 88 лок.220
моб:070 315 490
Началник на Одделение за внатрешни истраги

маил:

тел: 02/329 39 56

Сектор за акцизи

Помошник директор на Сектор за акцизи ВЕСНА ЗМАЈШЕК

маил: vesna.zmajsek_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 41
моб: 070 364 337

Началник на Одделение за енергенти и електрична енергија и моторни возила РЕНЕЗИЈАНА КИПРИЈАНОВА маил: renezijana.kiprijanova_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 41
моб: 070 313 716
Началник на Одделение за алкохол, алкохолни пијалоци и тутунски производи САЊА УБАВКОВА

маил: sanja.ubavkova@customs.gov.mk
моб: 078 801 498

Началник на Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост СУЗАНЕ АЛИЛИ

маил: suzane.alili_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 20

Началник на Одделение за акцизни дозволи и одобренија

ЖАНЕТА ВАСИЌ

маил: zaneta.vasic_at_customs.gov.mk

тел.02/329 39 65 Моб. 075 967 597

Сектор за контрола и истраги

Помошник директор на Сектор за контрола и истраги САША ОГЊЕНОВИЌ

маил:sasha.ognjenovikj_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 26

моб: 077 521 225

Началник на Одделение за истраги АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВСКА МИШКОВСКА маил:aleksandra.ilievska_at_customs.gov.mk 
тел: 02/ 329 39 89
Началник на Одделение за контрола на трговски друштва ЉУПЧО ЧИНГОСКИ

маил: ljupco.cingoski_at_customs.gov.mk 

тел: 02/ 329 39 84

Началник на Одделение за разузнавање БЕКИМ ХОЏА маил: bekim.hoxha_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 39
Началник на Одделение за оперативни работи МЕТОДИЈ ТЕОДОСИЕВСКИ маил: metodi.teodosivski_at_customs.gov.mk 
тел: 02/3 293 955
Началник на Одделение за управување со ризици ДРАГАН ИВАНОВСКИ

маил: dragan.ivanovski_at_customs.gov.mk

тел: 02/329 39 62

Началник на Одделение - дежурен царински центар ЛИЛЈАНА ЃОРЃЕВ

маил:liljana.gorgev_at_customs.gov.mk 

тел: 02/329 39 56

Сектор за посебни истражни мерки

Помошник директор на Сектор за посебни истражни мерки ТОНИ АПОСТОЛОВСКИ 

маил:toni.apostolovski_at_customs.gov.mk

тел: 071 395 257

Сектор за информатички и комуникациски технологии

Помошник директор на Сектор за информатички и комуникациски технологии АНАСТАС МАЖЕНКОВСКИ

маил: anastas.mazenkovski_at_customs.gov.mk

тел: 02/329 39 38

Началник на Одделение за програмирање и развој ЗОРАН БЛАЖЕВСКИ маил: zoran.blazevski_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 18
моб: 070 327 884
Началник на Одделение за апликативна поддршка ОЛИВЕРА ЧАЛОВСКА маил: olivera.calovska_at_customs.gov.mk
тел: 02 329 39 44

Началник на Одделение за ИКТ инфраструктура и безбедност

АНА АРИЗАНОВИЌ маил: ana.arizanovic_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 75
моб: 070 327 885

Сектор за управување со човечки ресурси

Помошник директор на Сектор за управување со човечки ресурси ВАЛЕНТИНА ПИВОВАРОВА

маил: valentina.pivovarova_at_customs.gov.mk

тел: 02/ 329 39 30

Началник на Одделение за обуки ЖАКЛИНА АНДРЕСКА маил: zaklina.andreska_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 28
моб: 070 279 114
Началник на Одделение за кадрови ЈЕЛЕНА ЦИПУШЕВА маил: jelena.cipuseva_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 14

Сектор за финансиски прашања

Помошник директор на Сектор за финансиски прашања САША САШЕК маил: sasha.sashek_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 24
Началник на Одделение за наплата на приходи ЗЛАТКО ПОПОВИЌ маил: zlatko.popovic_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 78
моб: 072 236 327
Началник на Одделение за финансии и сметководство ИГОР СТОЈАНОВСКИ

маил: igor.stojanovski_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 33

моб: 070 359 822

Сектор за административни и технички работи

Помошник директор на Сектор за административни и технички работи СЕМИР МУСА

маил: semir.musa_at_customs.gov.mk

моб: 070 357 233

Началник на Одделние за јавни набавки МИРЈАНА СТАНОЕВА маил: mirjana.stanoeva_at_customs.gov.mk
тел: 02/3171 779
моб: 071 392 290
Начaлник на Одделение за бeзбедност и противпожарна заштита БАШКИМ ЌАМИЛИ

маил: baskim.kamili_at_customs.gov.mk

тел: 02/329 39 60 
моб: 072 276 314

Началник на Одделение за инвестиции и одржување ЈОВО ЏУТЕСКИ маил: jovo.dzuteski_at_customs.gov.mk 
тел: 02/3 171 788
Начaлник на Одделение за управување со гранични премини МАРИЈА МОМИРОВСКА маил: marija.momirovska_at_customs.gov.mk
тел: 02/329 39 78
моб: 070 315 183
Началник на Одделение за одземена и отстапена стока и магацини СНЕЖАНА ЈОВЧЕВСКА маил: snezana.jovcevska_at_customs.gov.mk
тел: 02/317 13 44
моб: 071 392 220

Сектор за правни работи

Помошник директор на Сектор за правни работи БЕАДИН РАМАДАНИ маил: beadin.ramadani_at_customs.gov.mk
тел: 02/3 116 188
Началник на Одделение за правни работи, застапување и управна постапка

МЕТОДИ МИЦЕВСКИ

маил: metodi.micevski_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 60
моб: 070 276 324

Началник на Одделение за прекршочна постапка ЕЛЕНА АРСЕНКОВА маил: elena.arsenkova_at_customs.gov.mk
тел: 02/317 11 82
Начaлник на Одделение за канцелариско и архивско работење НУМАН ИЉАЗИ маил: numan.iljazi_at_customs.gov.mk
тел: 02/ 329 39 35

ИМАТЕ ПРАШАЊЕ ?

Пополнете ја формата и испратете ги вашите коментари

Име и презиме:*
Е-маил:*
Порака:*
Внесете го кодот* CAPTCHA
Scroll to top

.