Царинската управа и ЕУ

Од моментот на своето формирање, Царинската управа е активно ангажирана во процесите на хармонизација со законодавството, постапките и правилата на Царинската унија на ЕУ, тежнејќи кон усогласување со најдобрите практики. Царинската управа соработува со државите-членки и со институциите на ЕУ за ефикасно спроведување на склучените договори помеѓу ЕУ и Република Северна Македонија.

Спогодбата за стабилизација и асоцијација, потпишана во 2001 година со Европските заедници и нивните земји-членки, означува значително засилување на хармонизацијата во царинското работење. Оваа спогодба создава постојана правна рамка за уредување на билатералните односи и овозможува Царинската управа да соработува со ЕУ во прилагодувањето кон регулативите кои опфаќаат трговски прашања и постепено усогласување со царинскиот систем на ЕУ. Соработката вклучува обмен на информации, развој на прекугранични структури, интеграција на националниот транзитен систем со системот на ЕУ, симплификација на царинските формалности, и воведување на современи информатички системи во царинската област. Спогодбата исто така поддржува политички дијалог, поттикнува регионална соработка и ги легитимира основите за техничка и финансиска поддршка.

Македонската верзија на Спогодбата за стабилизација и асоцијација може да се преземе од веб-страницата на Секретаријатот за европски прашања, достапна преку следниот линк: [тука]. Документот, заедно со составните протоколи, е исто така објавен на истата страница и се достапни на следниот линк [тука].

Од 2007 година Царинската управа користи средства од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за подобрување на човечките и материјалните капацитети. Програмата ЦАРИНА (CUSTOMS) на Европската унија, започната во 2007 година, има за цел да ја зголеми способноста на Царинската управа преку студии, размена на знаења и искуства, и запознавање со практиките на земјите од ЕУ и Западен Балкан. Програмата допринесува за подобрување на царинската соработка, хармонизација на националното законодавство со ЕУ правилата, поедноставување на процедурите и поддршка во борбата против царинските измами.

Вработените во Царинската управа беа клучни во процесот на преговори за членство во ЕУ, особено во рамките на Поглавје 29 – Царинска унија, која вклучува и други релевантни области во нивниот делокруг на работа.

Спогодба за стабилизација и асоцијација

Од Извештаите на ЕК за напредокот на РМ, Поглавје 29

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.