Меѓународни конвенции

Конвенција за поедноставување на формалностите при трговија со стока (ЕЦД Конвенција) 1 јули 2015 г.

Конвенција за поедноставување на формалностите при трговија со стока (ЕЦД Конвенција) 1 јули 2015 г. 
Усвоена 20 мај 1987 година, Интерлакен
Ратификувана во Скопје, 26 мај 2015 година
Стапенa на сила 1 јули 2015 година 
Измени/Дополнувања /
Закон за ратификација на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока (консолидирана верзија)
Линк до депозитар на Конвенцијата: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:21987A0522(01)

Конвенција за формирање на Советот за царинска соработка, 01 јули 1994 година

Конвенција за формирање на Советот за царинска соработка
Усвоена 15 декември 1950 година, Брисел (во сила од 4 ноември 1952 година)
Ратификувана /
Стапенa на сила 01 јули 1994 година – по сукцесија
Измени/Дополнувања Измени на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска сораобтка (усвоени од Советот на седницата во јуни 2007 година - сеуште не е во сила
Линк до депозитар на конвенцијата

Конвенција за заедничка транзитна постапка, 1 јули 2015 година

Конвенцијата за заедничка транзитна постапка
Усвоена /
Ратификувана во Скопје, 26 мај 2015 година
Стапенa на сила /
Измени/Дополнувања /
Закон за ратификација на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија)
Линк до депозитар на конвенцијата

Истанбулска конвенција, 21 јули 2006 година

Меѓународна конвенција за привремен увоз (Истанбулската конвенција)
Усвоена /
Ратификувана Во Скопје, 1 март 2006 година
Стапенa на сила /
Измени/Дополнувања /
Меѓународна конвенција за привремен увоз (Истанбулската конвенција)
Линк до депозитар на конвенцијата

Ревидирана КЈОТО конвенција, 28 јули 2009 година

Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки
Усвоена 26 јуни 1999 година, Брисел, измени на 03 февруари 2006 година, Брисел  
Ратификувана 30 декември 2008 година 
Стапенa на сила 28 јули 2009 година
Измени/Дополнувања Указ за прогласување на Законот за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки (Кјото конвенција)
Линк до депозитар на конвенцијата

СЕЛЕК конвенција, 7 октомври 2011 година

Конвенција за центарот за спроведување на закон во Југоисточна Европа (SELEC)
Усвоена 9 декември, 2009 година во Букурешт
Ратификувана 7 февруари 2011 година
Стапенa на сила 7 октомври 2011 година
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

ТИР конвенција, 2 декември 1993 година

Царинска конвенција за меѓународен транспорт на стоки со ТИР карнети (ТИР конвенција)
Усвоена 14 ноември 1975, Женева
Ратификувана 17 ноември 1991 година
Стапенa на сила 2 декември 1993– по сукцесија
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

ПEM конвенција

Регионална Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло
Усвоена 15.06.2011 година
Ратификувана 22.05.2012 година
Стапенa на сила 07.06.2012 година
Измени/Дополнувања /
Регионална Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло
Линк до депозитар на конвенцијата

ЦМР конвенција, 28 септември 1997 година

Протокол кон Конвенцијата за спогодба за меѓународен сувоземен транспорт на стоки (ЦМР)
Усвоена 5 јули 1978, Женева
Ратификувана 26 мај 1997 година
Стапенa на сила 28 септември 1997
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

Конвенција за хармонизиран систем (ХС), 31 март 1995 година

Конвенција за хармонизираниот систем на имиња и шифрените ознаки на стоките
Усвоена 14 јуни 1983, Брисел, (амандмани 24 јуни 1986 година)
Ратификувана /
Стапенa на сила 31 март 1995 година – по сукцесија (ОД СФРЈ)
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата
Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.