Законски одредби

Закон за данок на моторни возила

Закон за за регистрација на возила со странски регистарски таблици на територијата на Република Северна Македонија (Вон примена)

Уредба

Уредба за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила

Уредба за изменување на Уредбата начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила  (Сл.весник на РСМ број 220 од 19.10.2023 година)

Правилници

Правилник за содржината, начинот на пополнување и поднесување на пријавата за плаќање на данокот за моторни возила

Правилник за начинот на ослободување од данокот или враќање на платениот данок на моторни возила, содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила за дипломатски и конзуларни претставништва и за меѓународни организации и потребната документација

Правилник за начинот на ослободување од плаќање на данокот на моторни возила, формата и содржината на потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила и на барањето за ослободување од данок на моторни возила и потребната документација

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на данок на извезени моторни возила

Правилник за формата и содржината на барањето за враќање на платениот данок на моторни возила во посебни случаи

Правилник за содржината на регистарот на производители и трговци со моторни возила, формата и содржината на пријавата за упис во регистарот и потребната документација

Правилник за формата и содржината на месечниот извештај

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и формата и содржината на потврдата за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило и потребната документација

Насоки

Појаснување на одредбите за спроведување на Законот за данок на моторни возила

Насока за постапување при увоз на возила согласно законот за регистрација на возила со странски регистрациски таблички на територијата на Република Северна Македонија

Како да се пресмета данокот на моторни возила

Обрасци

Пријава за данок на моторни возила

Пријава за упис во регистар на производители и трговци со моторни возила

Барање за ослободување од данок на моторно возило при увоз во Република Северна Македонија

Барање за враќање на платен данок за моторно возило во посебни случаи

Барање за враќање на платен данок за извезено моторно возило

Месечен извештај за продадени и испорачани нови или употребувани моторни возила

Потврда за платени увозни давачки за оцаринето моторно возило

Потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.