Информации и документација СОЦДАД

Одлуката за утврдување на трошоците за печатење и чување на акцизните марки за обележување на тутунските добра и алкохолните пијалоци

Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација

Насока за пополнување на царинската декларација при царинење на моторни возила

Прирачник за корисници на Порталот за трговци на апликацијата UMS

Корисничко упатство за систем за управување со економски оператори – портал за трговци

Апликација за дигитални потпишување верзија 1.3.4

Корисничко упатство за прикачување на документи и поднесување на увозна/извозна декларација

Пристап и управување со надворешни корисници

Прирачник за условите и правилата за пристап на економски оператори во системот за обработка на царински декларации и акцизни документи СОЦДАД

Барање за одобрување на пристап до Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Технички инструкции и напатсвија за пристап и управување со корисници ( надворешни корисници - еконосмкки оператори)

Техничка спецификација за веб сервисите на СОЦДАД

XSD - XML Schema definition

WSDL - Web Services Description Language

Модул за увоз

XSD шеми за валидација на пораките за увоз

Спецификација на пораки за модулот за увоз

Бизнис спецификација за модулот за увоз

Корисничко упатство за СОЦДАД – Портал за трговци увоз (Работна верзија

Модул за извоз

XSD шеми за валидација на пораките за извоз

Спецификација на пораки за модулот за извоз

Бизнис спецификација за модулот за извоз

Структура и содржина на електронската извозна декларација

Извозна постапка со примена на СОЦДАД

Корисничко упатство за СОЦДАД – Портал за трговци извоз (Работна верзија)

Модул за акцизи

Акцизна дозвола

Насока за пополнување на барање за издавање на акцизна дозвола

Насока за поднесување на декларација за плаќање на акциза за пуштање во промет од акцизни складови Тип (1)

Насока за поднесување на декларации од акцизен склад (производство, преработка и загуба\уништување)

Насока за пополнување на рубриките во е-АД

Насока за пополнување барање за издавање одобрение за одобрение за вршење на трговија со енергенти кои содржат
материи за обележување во МЕОС - СОЦДАД

Повластен корисник

Насока за пополнување на барање за издавање на одобрение за повластен корисник

Насока за пополнување на месечен извештај од повластен корисник

Насока за увоз и постапување со етил алкохол за повластено користење

Насока за пополнување на рубриките во е-АД и потврдување на приемот од страна на повластени корисници на етил-алкохол за медицински цели и други потреби

Одобренија во МЕОС

Проверка на статус на барање за издавање на одобрение во МЕОС

Измена или откажување на барање за издавање на одобрение во МЕОС

Акцизни марки

Насоки за поднесување барање за подигање на акцизни марки за меќупроизводи и жестоки алкохолни пијалоци и тутунски прозиводи преку СОЦДАД

Насока за поднесување извештај за акцизни марки

Мали пивари

Обврски на имателите на одобрение за мала пиварница

Насока за поднесување на дневни декларации за производство во СОЦДАД од мали независни пиварници

Насока за поднесување на месечни извештаи во СОЦДАД од мали независни пиварници

Насока за поднесување на годишен извештај во СОЦДАД од мали независни пиварници

Насока за поднесување на декларација за плаќање на акциза од мали независни пиварници Тип (8)

Насока за поднесување на барање за поврат на акциза во СОЦДАД ОД мали независни пиварници

Враќање на акциза

Насока за поднесување на барање во МЕОС - СОЦДАД за регистрирање на барател за поврат на акциза за екстра лесно гориво за греење во домаќинствата

Насока за поднесување на барање во МЕОС - СОЦДАД за регистрирање на барател за поврат на акциза за екстра лесно употребено во процес на производство

Насоки за поднесување на декларации за враќање на акцизата за гасно масло - екстра лесно гориво кое се користи за греење на домаќинствата како и за гориво за греење во процесот на производство

Насока за поврат на акциза на течен нафтен гас (ТНГ) во процес на производство

Насока за враќање на платена акциза за дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации

Guideline for excise duty refund for embassies, consulates and international organizations

Нафтен кокс

Насока за увоз и постапување со нафтен кокс при складирање или повластено користење

Насока за пополнување на декларација за плаќање Тип (11)

Нови спецификации и XSD шеми за поврзани со гаранциите

Со овие измени се воведува новиот принцип за задолжување и раздолжување на гаранции при царинско складирање и привремено чување

(достапно само на тестна околина)

XSD шеми за валидација на пораките за увоз

Спецификација на пораки за модулот за увоз

XSD шеми за валидација на пораките за извоз

Спецификација на пораки за модулот за извоз

XSD шеми за валидација на пораките за привремено чување

Спецификација на пораки за модулот привремено чување

Модул за транзит

XSD шеми за валидација на пораките за транзит

Систем за инфромации пред пристигање (pre-arrival declaration)

XSD шеми за валидација на пораките пред пристигање

Интегрирана тарифна околина

Прирачник за ТАРИМ

Појаснувања

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД по член 232 од Царискиот закон

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД

Појаснување на начин на пополнување на рубрика 40 - претходен документ

Пополнување на податок за ЛРН и комерцијален референтет број

Креирање на нови наименуванија во декларација со копирање

Увозна декларација начин на пополнување на ДВ1

Појаснување на начинот на поднесување на барање за друго лице

Насока за пополнување на податок за вредност на наименувание во модулот ИЗВОЗ

Насока за пополнување на рубрики од царинската декларација за повторен извоз при завршување на постапки со економски ефект за кои царинските декларации биле поднесени во системот ASYCUDA

Насока за начинот на завршување на постапките започнати во стариот систем за обработка на царински декларации и поднесување на декларации во новиот систем

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.