Отворен повик за печатење и дистрибуција на ЕУР обрасци

Врз основа на Анекс IIIа кон Протокол Ц од Договорoт за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, Анекс IIIа и Анекс IIIб кон Протокол Б од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите, Анекс III кон Анекс 4 од Договорот за изменување и пристапување кон Централно европскиот договор за слободна трговија, Анекс III кон Протокол 4 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија и Европската Заедница, Анекс III кон Протокол 2 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција и Анекс IIIа и Анекс IIIб кон Додаток I од Регионалната конвенција за Паневромедитеранските преференцијални правила за потекло, Царинската управа објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК

ЗА ДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕУР ОБРАСЦИ

I. Услови

1. Царинската управа ќе даде овластување на секое трговско друштво кое ќе ги исполни следните услови:

 • да биде регистрирано за вршење на дејност поврзана со печатење,
 • да се обврзе дека обрасците ЕУР кои ќе ги печати ќе ги исполнуваат условите од точките 2 и 3 на Отворениот повик,
 • да предложи евиденција, прифатлива за Царинската управа, за печатените и дистрибуираните обрасци ЕУР по продажни пунктови според нивните сериски броеви,
 • да се обврзе дека до Царинската управа ќе доставува извештај за секоја нова серија на обрасци за печатените и дистрибуираните обрасци ЕУР по продажни пунктови според нивните сериски броеви,
 • да се обврзе дека за сите настанати промени кои влијаат врз исполнување на условите врз чија основа му било дадено овластувањето, веднаш ќе ја извести Царинската управа и
 • да се обврзе дека во случај на престанок со печатење и дистрибуција на обрасците, недистрибуираните обрасци ќе ги отстапи на Царинската управа без надомест.

Царинската управа по службена должност со увид во податоците на Централен регистар проверува дали трговското друштво е регистрирано за вршење на дејност поврзана со печатење.

II. Образец ЕУР

2. Образецот ЕУР се состои од три листа од кои првиот лист е уверение за движење на стоките, а вториот и третиот лист, кои се идентични по форма и содржина, се барање за издавање на уверение за движење.

Изгледот и содржината на првиот лист, односно уверението за движење на стоките, се утврдени и пропишани со Договорите/Спогодбите за слободна трговија кои Република Северна Македонија ги применува со партнер земјите и мора да ги задоволи следниве услови:

 • да биде со големина 210 x 297 mm, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должина,
 • да е отпечатен на бела бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м²,
 • на подлогата мора да има отпечатен зелен образец „guilloche” така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо, како и бројот на овластувањето и
 • да носи единствен сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификувано уверението за движење.

да носи единствен сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификувано уверението за движење.

3. Изгледот и содржината на вториот и третиот лист, односно барањето за издавање на уверението за движење, се пропишани со Договорите/Спогодбите за слободна трговија кои Република Северна Македонија ги применува со партнер земјите, дадени како втор и трет лист во Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3 на Отворениот повик (втор и трет лист од прилогот), а кои и мора да ги задоволат следниве услови:

 • да биде со големина 210 x 297 mm, со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должина,
 • да е отпечатен на бела бездрвна хартија, обликувана за пишување, да не содржи механичка пулпа и да не е полесна од 25 г/м²,
 • да биде испишано името и адресата на печатницата или знак преку кој истиот може да биде идентификуван, како и бројот на овластувањето, и
 • да носат единствени сериски броеви, отпечатени или на друг начин означени, со кои ќе може да бидат идентификувани барањата за издавање уверение за движење.

Вториот, односно третиот лист од образецот ЕУР (барање за издавање уверение за движење) мора да биде во бела, односно во зелена боја.

III. Постапка за давање на овластување

4. Барањата за добивање на овластување со прилозите се поднесуваат до Централната управа на Царинската управа, ул. „Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје. Во прилог на барањето се доставуваат и:

 • опис на евиденцијата и
 • доказ за платена административна такса кон барањето.

5. Препорачаната форма на барањето е дадено во Прилог 4 на повикот, а може да биде поднесено во која било форма, под услов да ги содржи бараните податоци.

6. Отворениот повик е траен, односно нема ограничување на времето за поднесување на барање, ниту на бројот на Овластувања кои ќе ги издаде Царинската управа.

7. Рокот на важност на Овластувањето е 5 години.

IV. Давање на овластување

8. Одговор на барањето на печатницата се дава најдоцна во рок од 15 дена од денот на пристигнувањето на комплетното барање.

9. При издавањето на овластувањето, на печатницата и се доделува модел на сериски броеви во кој се вклучуваат две букви како посебна ознака за печатницата.

V. Повлекување на дадено овластување

10. Во случај доколку Царинската управа утврди дека кај печатницата се случиле промени или престанок на условите врз чија основа било дадено овластувањето, ги презема сите мерки, вклучувајќи и повлекување на даденото овластување.

Прилог 1: Уверение за движење ЕУР.1 (прв лист) и Барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 (втор и трет лист) - серија А

Прилог 2: Уверение за движење ЕУР.1 (прв лист) и Барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1 (втор и трет лист) - серија Ц

Прилог 3: Уверение за движење ЕУР-МЕД (прв лист) и Барање за издавање на уверение за движење ЕУР-МЕД (втор и трет лист)

Прилог 4: Барање за добивање на овластување за печатење и дистрибуција на ЕУР обрасци

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.